Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” w odniesieniu do:

 1. danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeksem Pracy, (dalej: Dane Podstawowe),
 2. dodatkowych (poza wskazanymi w pkt 1 ) danych osobowych podanych przez Panią/ Pana w złożonym CV (dalej: Dane Dodatkowe),

Narodowe Centrum Nauki informuje, że:

 1. administratorem Danych Podstawowych i Danych Dodatkowych (dalej łącznie: Dane Osobowe) jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, (dalej Centrum);
 2. w razie potrzeby uzyskania informacji o swoich Danych Osobowych oraz realizacji innych praw w stosunku do Danych Osobowych, które są przetwarzane przez Centrum powinna/powinien się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Centrum (e-mail: iod@ncn.gov.pl);
 3. podstawę prawną przetwarzania przez Centrum:
 1. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i selekcji;
 2. odbiorcami Danych Osobowych będą:

przy czym ww. odbiorcy są zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z Centrum stosunku prawnego;

 1. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji i selekcji oraz w przypadku wyrażenia osobnej zgody przez 3 miesiące od dnia jego zakończenia;
 2. ma Pani/Pan prawo żądania od Centrum dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
 3. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami przetwarzania Danych Osobowych;
 4. ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Dodatkowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. podanie przez Panią/Pana:

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 01.06.2018
Podpisał: Anna Bobela
Dokument z dnia: 01.06.2018
Dokument oglądany razy: 2607
25.10.2020 // www.ncn.gov.pl/BIP