RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 24.08.2017 16:06, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o udzieleniu zamówienia

Zaprojektowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego dla laureatów programu POLONEZ, znak sprawy: DSO.271.4.4.2017

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), którego przedmiotem jest:

ZAPROJEKTOWANIE I PRZEPROWADZENIE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO DLA LAUREATÓW PROGRAMU POLONEZ


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; pobierz (pdf)
Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; pobierz (pdf)
Załącznik Nr 1A: Opis programu POLONEZ; pobierz (pdf)
Załącznik Nr 2: Formularz oferty; pobierz (doc)
Załącznik Nr 3: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; pobierz (doc)
Załącznik Nr 4: Wzór wykazu usług; pobierz (doc)
Załącznik Nr 5: Wzór wykazu usług dla sektora B+R; pobierz (doc)
Załącznik Nr 6: Wzór wykazu osób; pobierz (doc)                                                                        Załącznik Nr 6A: Oświadczenie trenera o znajomości jęz. angielskiego; pobierz (doc)
Załącznik Nr 7: Istotne postanowienia umowy; pobierz (pdf)
Załącznik nr 8: Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby – przykładowy wzór; pobierz (doc)

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 04.09.2017 r., pobierz (pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.09.2017 r., pobierz (pdf)


The procedure to award a public contract for services for the price lower than the equivalent of EUR 750,000 under Article 138o of the Act of 29 January 2004 Public Procurement Law (Journal of Laws 2015.2164, as amended),concerning:

THE DEVELOPMENT AND DELIVERY OF A TRAINING PROGRAMME FOR POLONEZ PROGRAMME FELLOWS

Terms of Reference; download (pdf)
Attachment 1: Precise description of the subject of the contract; download (pdf)
Attachment 1A: POLONEZ programme description; download (pdf)
Attachment 2: Bid form; download (doc)
Attachment 3: Declaration on compliance with terms and conditions to participate in the procedure; download (doc)
Attachment 4: Template of the list of services; download (doc)
Attachment 5: Services for the R&D sector list template; download (doc)                        
Attachment 6: Template of the list of people; download (doc)                                           Attachment 6A: Trainer’s declaration on command of English; download (doc)
Attachment 7: Major clauses; download (pdf)
Attachment 8: Obligation of a third party on provision of resources – sample template; download (doc) 

Clarification and amendments of ToR of 4 September 2017, download (pdf)

Clarification to ToR of 13 September 2017, download (pdf)

Opublikował: Beata Habuda
Publikacja dnia: 24.08.2017 16:06
Dokument oglądany razy: 772
Podlega Ustawie