RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu na finansowanie projektów badawczych,
w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.


1. Adresaci konkursu:
1.1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615).

1.2. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwane dalej wnioskodawcami.

2. Warunki przystąpienia do konkursu:
2.1. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy.

2.2. Do konkursu dopuszczone są te podmioty, które zgodnie z art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie
o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.

2.3. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 000 zł. dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla grupy nauk o życiu i 150 000 zł. w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej (art. 20 ust 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615).

2.4. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich,
z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.


3. Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski z dyscyplin naukowych określonych w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin zatwierdzonym przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 r. z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., i obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4. Sposób i termin składania wniosków:

4.1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego, którego wnioskodawcą jest podmiot określony w art. 10 ustawy z dnia
10 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z wyłączeniem przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo – przemysłowego lub centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk określa załącznik nr 2, natomiast
w przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, konsorcjum naukowe, sieć naukowa, centrum naukowo – przemysłowe lub centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 2a do niniejszego ogłoszenia.

4.2. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) w formie elektronicznej (w systemie OSF - Obsługa Strumieni Finansowania dostępnym na stronie www.osf.opi.org) należy złożyć na konkurs do dnia 22 grudnia 2011 roku.

4.3. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 3 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) w języku angielskim, dla paneli ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) i NZ (Nauki o Życiu) w języku polskim. Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS w języku polskim, dla paneli ST i NZ
w języku angielskim.

4.4. Wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim podpisany przez osobę reprezentującą wnioskodawcę, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu wymienionych w pkt 4.3 należy złożyć do dnia 22 grudnia 2011 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

4.5. Jednostka naukowa nieotrzymująca dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
1) badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

4.6. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.

5. Sposób i kryteria oceny wniosków:

5.1. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

5.2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, określonym uchwałą nr 12/2011 z 10 marca 2011 r. z późn. zm. i obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

5.3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
1) spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt. a ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki;
2) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
3) nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
4) osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
5) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
6) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
7) ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych finansowanych
w ramach wcześniejszych konkursów na projekty badawcze;
8) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.

6. Finansowanie:

6.1.Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

6.2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

6.3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

6.4. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.

6.5. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej, przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.

6.6. W umowie określa się:
1) zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
2) wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
3) sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
4) wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
5) sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
6) sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
7) sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.

6.7. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.

6.8. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
1) koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka;
2) koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach;
3) prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
4) prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,
wnioskodawca wraz z umową przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych.

7. Nakłady finansowe
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, dla dyscyplin i grup dyscyplin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w łącznej kwocie 180 mln zł.


Wykaz załączników:

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 15.09.2011
Dokument oglądany razy: 9726