RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs FUGA 2 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs FUGA 2 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.


Na podstawie art. 18 pkt 5 oraz art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs FUGA 2 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

 1. Adresaci konkursu
  1. Z wnioskami o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwanych dalej „stażami podoktorskimi” mogą wystąpić osoby fizyczne, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) zwane dalej „wnioskodawcami”, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.(1)(Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).
  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem(2) o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora (w latach 2008 – 2012). Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy
  3. Wnioski mogą składać również osoby w przypadku, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2013 r.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których badania planowane do realizacji podczas stażu podoktorskiego obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Do konkursu kwalifikowane są te wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
  3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie stażu przez wnioskodawcę.
  4. Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu, spełnia wszystkie poniższe warunki:
   1. znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
   2. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
   3. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę;
   4. nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w okresie po 15 marca 2009 r.;
  5. Do konkursu kwalifikowane są wnioski, których wnioskodawca nie jest kierownikiem projektu badawczego złożonego w innych konkursach Narodowego Centrum Nauki lub w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki realizowanym w trakcie trwania stażu podoktorskiego.
 3. Forma finansowania stażu
  1. Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego, zobowiązana jest do zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Warunkiem zatrudnienia wnioskodawcy w jednostce naukowej, o której mowa w pkt 3.1. jest rezygnacja wnioskodawcy z zatrudnienia lub uzyskanie przez niego urlopu bezpłatnego w jednostce macierzystej.
  3. Na zatrudnienie wnioskodawcy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce naukowej wskazanej jako miejsce odbycia stażu, przyznawana jest jednostce naukowej zryczałtowana kwota wsparcia w wysokości:
   • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu(3);
   • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu(3);
   • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu(3).
  4. W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa może otrzymać środki na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych (w tym na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencjach, zakup książek, odczynników i materiałów, drobnego sprzętu komputerowego, laboratoryjnego i biurowego, na usługi obce, itp., z wyłączeniem możliwości pobierania z tych środków przez wnioskodawcę dodatkowego wynagrodzenia), w kwocie:
   1. nieprzekraczającej 24 tys. zł dla paneli HS;
   2. nieprzekraczającej 72 tys. zł dla paneli ST i NZ,

   na każde pełne 12 miesięcy odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.

  5. Jednostka naukowa, na zorganizowanie stanowiska pracy, w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, otrzymuje środki w kwocie 1000 zł brutto miesięcznie przez cały czas trwania stażu wnioskodawcy, na każdego stażystę.
  6. Środki na prowadzenie badań naukowych, o których mowa w pkt. 3.2, podczas realizacji stażu podoktorskiego mogą być przyznane wyłącznie wtedy jeżeli wnioskodawca nie jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
  7. Termin rozpoczęcia stażu podoktorskiego powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 września 2013 r. i nie później niż na dzień 1 listopada 2013 r.
  8. Wnioskodawca w przypadku otrzymania stażu podoktorskiego może wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w charakterze kierownika projektu w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki, pod warunkiem rezygnacji z wynagrodzenia w tym projekcie na okres odbywania stażu podoktorskiego.
 4. Dziedziny nauki

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży podoktorskich we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu, które stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 5. Sposób i termin składania wniosków
  1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  2. Do wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego należy dołączyć:
   1. co najmniej 2 listy referencyjne w języku polskim lub angielskim;
   2. kopię dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora, a w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt 1.3:
    1. oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie obrony rozprawy doktorskiej wnioskodawcy;
    2. aktualną wersję rozprawy doktorskiej, w formie załącznika elektronicznego.
  3. Wniosek o finansowanie stażu podoktorskiego w języku polskim wraz z niezbędnymi załącznikami w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej www.osf.opi.org.pl, należy złożyć do dnia 15 marca 2013 roku.
  4. Wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim podpisany przez wnioskodawcę wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 5.2, z wyłączeniem pkt 2) lit. b), należy złożyć do dnia 15 marca 2013 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „FUGA 2” wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  5. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum.
 6. Sposób i kryteria oceny wniosków
  1. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r. z późn. zm. i w brzmieniu w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 96/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
  3. Wnioski złożone w konkursie ocenia się w dwóch etapach obejmujących:
   1. ocenę merytoryczną wniosków;
   2. osobistą rozmowę kwalifikacyjną z wnioskodawcą w siedzibie NCN, przeprowadzoną w języku polskim.
  4. Przy ocenie wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego uwzględnia się:
   1. spełnienie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   2. dotychczasowe osiągnięcia naukowe wnioskodawcy;
   3. wartość naukową planowanych badań, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu odbycia stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy;
   4. zgodność długości stażu z planowanym harmonogramem badań naukowych;
   5. rangę naukową jednostki naukowej, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tej jednostki, pełniącego funkcję opiekuna naukowego wnioskodawcy;
   6. zasadność odbycia stażu, w tym trafność wyboru jednostki naukowej.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków o finansowanie staży podoktorskich.

 8. Finansowanie
  1. Środki na finansowanie staży podoktorskich przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.3. warunkiem przyznania środków na finansowanie stażu podoktorskiego jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie do dnia 15 lipca 2013 r.
  3. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  4. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  5. Środki finansowe na realizację stażu podoktorskiego przekazywane są jednostce naukowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki i jednostką naukową, będącą miejscem odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.
  6. W umowie określa się:
   1. termin i warunki jej wykonania;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na finansowanie stażu;
   3. warunki przekazywania i rozliczania środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki;
 9. Nakłady finansowe

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie co najwyżej 50 staży podoktorskich, w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

(1) Staże podoktorskie można odbywać w prowadzących w sposób ciągły badania naukowe:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów uczelni,
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.),
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytucje naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

niewnioskujacych o pomoc de minimis.

(2) Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie (tj. 15 marca 2013 r.).

(3) Podane kwoty obejmują wszystkie obowiązkowe obciążenia, które zostały narzucone na pracodawcę z tytułu zatrudnienia stażysty, składki i podatek potrącane z wynagrodzenia stażysty oraz wynagrodzenie netto dla stażysty, które wynosi orientacyjnie:

 • ok. 5500 zł netto miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu;
 • ok. 6000 zł netto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu;
 • ok. 6500 zł netto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.
Opublikował: Kamila Patoła
Publikacja dnia: 15.12.2012
Dokument oglądany razy: 3840