RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Przebudowa budynku Narodowego Centrum Nauki w zakresie pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, Znak sprawy: DSO.271.3.3.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 11.02.2019 r., pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pobierz (pdf)

Załącznik nr 1: Formularz oferty, pobierz (doc)
Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, pobierz (doc)
Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pobierz (doc)
Załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy wraz ze wzorem oświadczenia podwykonawcy, pobierz (pdf)
Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych robót (wzór), pobierz (doc)
Załącznik nr 6: Wykaz osób (wzór), pobierz (doc)
Załącznik nr 7: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (wzór), pobierz (doc)
Załącznik nr 8: Oświadczenie o grupie kapitałowej (wzór), pobierz (doc)
Załącznik nr 9: Dokumentacja projektowa (komplet), pobierz (zip)
Załącznik nr 10: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), pobierz (pdf)
Załącznik nr 11: Przedmiar robót, pobierz (pdf)

Zmiana treści SIWZ z dnia 13.02.2019 r., pobierz (pdf)

Załącznik nr 10 ZMIENIONY: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), pobierz (pdf)

Zmiana treści SIWZ z dnia 15.02.2019 r. - DODATKOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ, pobierz (pdf)

Zmiana treści SIWZ z dnia 18.02.2019 r., pobierz (pdf)

Załącznik nr 9A: Dokumentacja projektowa – uzupełnienie, pobierz (zip)

Wyjaśnienia SIWZ z dn. 21.02.2019 r., pobierz (pdf)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.02.2019 r., pobierz (pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.03.2019 r., pobierz (pdf)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Agata Zapasa
Informację wprowadził do BIP: Joanna Kolaszyńska
Data wytworzenia informacji: 11-02-2019
Data udostępnienia w BIP: 11-02-2019
Data ostatniej aktualizacji: 07-03-2019

Opublikował: Joanna Kolaszyńska
Publikacja dnia: 11.02.2019 12:48
Dokument oglądany razy: 1328
Podlega Ustawie