Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział, Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta
Wymagania:

Celem konkursu jest wyłonienie doktoranta/doktorantki do realizacji projektu „Organokatalityczne strategie syntetyczne z udziałem N-heterocyklicznych karbenów – nowe kierunki i zastosowania”, który jest realizowany pod kierunkiem dr Zbigniewa Rafińskiego
1. status doktoranta aktualny lub przewidywany w najbliższej rekrutacji na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
2. dobra znajomość chemii organicznej,
3. dobra znajomość języka angielskiego
4. predyspozycje i silna motywacja do pracy naukowej (systematyczność, terminowość)
5. samodzielność w realizacji postawionych celów badawczych, równocześnie umiejętność pracy w grupie.

Opis zadań:

Doktorant będzie realizować swój projekt doktorski w zespole realizującym grant pt. „Organokatalityczne strategie syntetyczne z udziałem N-heterocyklicznych karbenów – nowe kierunki i zastosowania” przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS. Istotą Projektu jest obszerne zbadanie ważnych i wymagających enancjoselektywnych reakcji katalizowanych przez N-heterocykliczne karbeny (NHC), w tym opracowanie strategii syntetycznych opartych o synergistyczną (kooperatywną) katalizę. Szczególna uwaga będzie skupiona na wymagających reakcjach umożliwiających generowanie wielu centrów stereogenicznych oraz transformacjom typu domino.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 30 czerwca 2018, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Doktorant/ka będzie otrzymywać stypendium w wysokości 2000 zł (netto) przez 48 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane w miesięcznych ratach na podstawie umowy pomiędzy instytucją przyjmującą (Wydział Chemii UW) i stypendystą(ką). Dodatkowo, w ramach studiów doktoranckich WCh UMK jest możliwość ubiegania się o stypendium w wysokości 1500 zł netto.

Dodatkowe informacje:

Komisja konkursowa po zebraniu wszystkich ofert przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Kandydaci zostaną indywidualne poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych.
Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny (z opisem wcześniej prowadzonych badań)
2.autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych
3. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub inny dokument potwierdzający)
4. CV
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Projektu: dr Zbigniew Rafiński, Katedra Chemii Organicznej UMK (pok. 116, blok B)
e-mail: payudo@chem.umk.pl
Termin rozpoczęcia pracy 1 października 2018 roku.

Data dodania ogłoszenia: 2018-02-02 19:42:56

« wróć do ofert pracy