Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział, Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta - student (2 etaty)
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• ukończyli studia I stopnia na kierunku chemia lub pokrewnym,
• są studentami studiów II stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w chwili rozpoczęcia pracy w projekcie,
• posiadają lub są w trakcie nabywania doświadczenia w dziedzinie chemii organicznej ,
• Dobra znajomość chemii organicznej oraz podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej,
• posiadają umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia eksperymentów, krytycznej interpretacji wyników oraz ich analizy,
• wykazują gotowość do pracy w zespole oraz silną motywację do pracy badawczej
• znają język angielski na przynajmniej na poziomie umożliwiającym czytanie literatury fachowej .

Opis zadań:

Praca będzie polegała na wykonywaniu zadań badawczych w ramach projektu finansowanego przez NCN, o tytule: „Organokatalityczne strategie syntetyczne z udziałem N-heterocyklicznych karbenów – nowe kierunki i zastosowania”, w szczególności: optymalizacji reakcji otrzymywania potencjalnie bioaktywnych molekuł w oparciu o katalizę NHC, syntezy substratów niezbędnych do enancjoselektywnego podejścia z wykorzystaniem katalizy karbenowej a ponadto na przygotowaniu materiałów do publikacji.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 30 czerwca 2018, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium 1000 PLN (netto). Okres finansowania nie krótszy niż 6 miesięcy do 12 miesięcy. Stypendium może zostać zawieszone w przypadku nie wywiązywania się z powierzonych obowiązków.

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:
• życiorys z uwzględnieniem informacji dotyczących: pracy licencjackiej (inżynierskiej), działalności naukowa (jeśli taka istnieje), list motywacyjny
• odpis dyplomu ukończenia I stopnia studiów
• informacja o średniej ze studiów I stopnia
• zaświadczenie potwierdzające status studenta II stopnia studiów na wskazanych kierunkach
• wskazane są również referencje, w tym opinia opiekuna pracy inżynierskiej/ licencjackiej
• w czasie pobierania stypendium naukowego kandydat musi mieć status studenta.

Termin rozpoczęcia nastąpi z dniem 1 października 2018r
Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Projektu: dr Zbigniew Rafiński, Katedra Chemii Organicznej UMK (pok. 116, blok B)
e-mail: payudo@chem.umk.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-02-02 19:48:07

« wróć do ofert pracy