Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PANŁódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc NCN
Wymagania:

• stopień doktora z zakresu nauk chemicznych (a w szczególności z chemii organicznej),
• zainteresowania naukowe w zakresie chemii organicznej, mechanochemii, spektroskopii NMR,
• umiejętność planowania oraz przeprowadzania syntez związków chemicznych zarówno w sposób klasyczny, jak i poprzez mechanochemiczne ucieranie komponentów,
• interpretacja otrzymanych wyników na podstawie znajomości technik badawczych (w tym spektroskopowych, NMR, UV, IR, MS),
• udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie chemii organicznej oraz mechanochemii,
• znajomość języka angielskiego na poziomie, który umożliwia korzystanie z naukowej literatury anglojęzycznej oraz przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych w języku angielskim,
• zaradność, motywacja do pracy naukowej i zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,
• gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności,
• gotowość do aktywnego udziału w życiu naukowym zespołu badawczego i Instytutu.

Opis zadań:

Badania prowadzone w ramach Projektu: „Spektroskopia NMR w ciele stałym jako narzędzie wspierające rozwój mechanochemii”

polegających na:

1. Opracowaniu skutecznych metod zawiązywania wiązania C-N w ciele stałym z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych odczynników sprzęgających.

2. Przeprowadzeniu mechanochemicznych reakcji wybranych kwasów z izomerami wybranych odczynników sprzęgających

3. Opracowaniu nowej metody syntezy dłuższych łańcuchów peptydowych (2+2, 4+4, 8+8) z wykorzystaniem mechanosyntezy. Monitorowanie przebiegu reakcji poprzez SS NMR.

4. Przeprowadzeniu mechanosyntetycznych cyklizacji wybranych tetra- oraz pentapeptydów, wyselekcjonowanych z aktualnej bazy krystalograficznej CSD.

5. Opracowaniu i przygotowywaniu publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych służących popularyzacji otrzymanych wyników.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 23 lutego 2018, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Opodatkowana płaca w wysokości 6500,00 zł/mies. brutto; zatrudnienie w jednostce (opieka medyczna, ubezpieczenie). Początek zatrudnienia j.w.
Przewidziany okres zatrudnienia: do 18.01.2021.

Dodatkowe informacje:

Możliwość zatrudnienia w CBMiM PAN po zakończeniu umowy.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Naukowy CBMiM PAN, tel. (42)6803232 , e-mail: sncbmm@cbmm.lodz.pl oraz prof. dr hab. Marek Potrzebowski tel. (42) 6803240, e-mail: marekpot@cbmm.lodz.pl
Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
• CV/życiorys naukowy
• Kopia dyplomu doktorskiego
• Lista osiągnięć naukowych (publikacje, udziały w konferencjach), zdobytych wyróżnień i nagród, odbytych staży naukowych.
• List(y) rekomendacyjny od osób (promotorów, opiekunów) bezpośrednio współpracujących z kandydatem.
• Zgoda Kandydata/Kandydatki na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji; klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883)”.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2018
Data rozpoczęcia pracy: 01.03.2018
Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres marekpot@cbmm.lodz.pl, do wiadomości bjezyn@cbmm.lodz.pl; temat: „post-doc NCN w SPBS”, załączenie wymaganych dokumentów w formie PDF.
W trakcie postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o rozstrzygniętym konkursie zostanie podana na stronie: http://www.cbmm.lodz.pl/

Data dodania ogłoszenia: 2018-02-13 14:53:35

« wróć do ofert pracy