Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet MedycznyGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Wymagania:

Oczekiwania wobec kandydata są następujące:
1. Absolwent kierunku lekarskiego posiadający wiedzę na temat onkologii klinicznej/patologii i status doktoranta
2. Zainteresowanie patologią piersi
3. Doświadczenie w histopatologicznej ocenie raka piersi
4. Praktyczna wiedza dotycząca pracy laboratoryjnej i przebiegu badań naukowych
5. Znajomość obsługi komputera i zdolność do podstawowej analizy i interpretacji wyników badań
6. Umiejętność czytania literatury naukowej
7. Dobre zdolności komunikacyjne
8. Płynna znajomość medycznego/naukowego języka angielskiego

Opis zadań:

Do zadań doktoranta będzie należała realizacja zadań projektu 2017/25/B/NZ5/00656 pt. "Analiza kliniczno-patologiczna raków piersi wykazujących ekspresję jednego receptora hormonalnego z uwzględnieniem ilościowej oceny ekspresji receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz profilu ekspresji mikroRNA" pod kierownictwem dr Elżbiety Senkus-Konefki,
W szczególności:
1. Przygotowywanie baz danych
2. Ocena histopatologiczna badanych przypadków
3. Ocena immunohistochemiczna badanych markerów
4. Przygotowanie materiału tkankowego do badań molekularnych
5. Wstępna analiza otrzymanych danych
6. Praca nad publikacjami dotyczącymi uzyskanych wyników

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 23 lutego 2018, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Umowa stypendium: do 36 miesięcy (tj. do końca realizacji projektu)
Kwota stypendium: 1500 zł/miesiąc

Zatrudnienie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r).

Dodatkowe informacje:

Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków na adres mailowy elsenkus@gumed.edu.pl lub dostarczenie osobiście lub drogą pocztową do Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk. Z tytułem „Rekrutacja-stypendysta OPUS13”

Zatrudniony zostanie kandydat, który otrzyma najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej. Zatrudnienie może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendium.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, prowadzoną w języku angielskim, podczas której zaprezentują swoje osiągnięcia naukowe.

Aplikacja powinna zawierać:
życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
list motywacyjny
dyplom uzyskania tytuł magistra (potwierdzona kserokopia);
dokumenty poświadczające inne kwalifikacje
rekomendacje od opiekuna naukowego/promotora/dotychczasowego pracodawcy

Ewentualne zapytania prosimy wysyłać na adres: elsenkus@gumed.edu.pl

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Data dodania ogłoszenia: 2018-02-13 18:40:18

« wróć do ofert pracy