Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii NaukKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Wymagania:

1. Ukończone studia magisterskie z biologii oraz uczestnictwo w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie [najpóźniej w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (1 lipca 2018)].
2. Zainteresowanie mykologią i fitopatologią, w tym systematyką grzybów sadzakowych (preferowane doświadczenie w tym zakresie) oraz nowoczesnymi metodami ich klasyfikacji (techniki kultur in vitro oraz techniki molekularne).
3. Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej.
4. Bardzo dobra znajomość, poparta doświadczeniem, technik pracy z kulturami grzybów (przygotowywanie pożywek, izolacja grzybów w kultury in vitro, wyprowadzanie czystych kultur, pasażowanie, utrzymywanie kultur, przygotowywanie opisów cech morfologicznych kultur, itp.).
5. Umiejętność izolacji DNA oraz amplifikacji wybranych loci na poziomie podstawowym, umożliwiająca dalszy rozwój warsztatu technik molekularnych.
6. Znajomość języka angielskiego.
7. Gotowość pracy w projekcie od lipca 2018 r., a przede wszystkim dyspozycyjność i zaangażowanie w prace terenowe oraz laboratoryjne (izolacje grzybów w kultury in vitro), zwłaszcza w okresie od sierpnia do listopada 2018 r.

Opis zadań:

Udział w projekcie badawczym pt. „Grzyby sadzakowe na ozdobnych roślinach drzewiastych w środowisku miejskim – diagnostyka sprawców zespołu chorobowego w oparciu o innowacyjne zintegrowane analizy kultur in vitro oraz sekwencji DNA wielu loci” polegający na pracach terenowych (zbiór materiału – liści zainfekowanych przez grzyby sadzakowe w terenie) oraz pracach laboratoryjnych (zakładanie i utrzymywanie kultur grzybów in vitro, ekstrakcja DNA, amplifikacja i przygotowanie DNA do sekwencjonowana wybranych markerów), przetwarzaniu i interpretacji danych (opracowanie i analizowanie sekwencji przy użyciu metod filogenetycznych), analizy mikroskopowej i taksonomicznej grzybów jak również przygotowywanie współautorskich artykułów do druku.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 25 czerwca 2018, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe, w wysokości 3500 zł miesięcznie, przez 36 miesięcy (lipiec 2018–czerwiec 2021). Udział w kursach i konferencjach naukowych. Czas rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Podanie.
2. CV oraz list motywacyjny uwzględniające kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (§ 3 pkt. 12–14. Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.).
3. Odpis dyplomu tytułu zawodowego magistra.
4. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta.
5. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną; wzór oświadczenia znajduje się na stronie IB PAN, przy ogłoszeniu o konkursie (https://botany.pl/index.php/pl/ogloszenia/konkursy).


Dokumenty prosimy składać w sekretariacie IB PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków (pokój nr 101, w godzinach pracy: 7.30–15:30) lub wysłać w formie pliku PDF na adres email: sekretariat@botany.pl oraz m.piatek@botany.pl. Decyduje data wpłynięcia dokumentów do IB PAN. Informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej: www.botany.pl. Zastrzega się możliwość poproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 czerwca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2018 r.

Data dodania ogłoszenia: 2018-06-14 14:10:36

« wróć do ofert pracy