Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PANOlsztyn, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt w pojekcie naukowym
Wymagania:

• stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych (uzyskany w ciągu nie wcześniej, niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie);
• dobra, udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy doktorskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii rozrodu zwierząt;
• dorobek naukowy wyrażony współautorstwem w publikacjach naukowych indeksowanych w Journal Citation Reports; minimum 2 publikacje jako pierwszy autor w czasopismach indeksowanych w JRC; cytowania opublikowanych prac;
• doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w prowadzeniu badań na zwierzętach gospodarskich w warunkach in vivo;
• doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w stosowaniu metod biologii molekularnych (w tym, badanie globalnego profilu ekspresji genów przy użyciu mikromacierzy ekspresyjnych, badanie metylacji DNA, Real Time PCR, Western Blot) oraz technik mikroskopowych (immunohistochemia, immunofluorescencja, mikroskopia konfokalna);
• umiejętność samodzielnego planowania i realizacji doświadczeń in vitro, szczególnie w zakresie hodowli komórek i tkanek in vitro; umiejętność izolacji i hodowli pierwotnych komórek endometrium świni: komórek nabłonka powierzchniowego, stromy, komórek endotelialnych, a także komórek trofoblastu;
• dodatkowym atutem będzie biegła znajomość obsługi programów używanych w badaniach biologicznych typu: GraphPad Prism, GeneSpring GX, Ingenuity Pathways Analysis, BioConductor, Multiexperiment Viewer;
• minimum 3-miesięczny staż naukowy w zagranicznej instytucji realizującej badania naukowe;
• udział w projektach badawczych;
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się, przygotowywanie manuskryptów oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Opis zadań:

• badanie wpływu sygnałów zarodkowych in vivo na globalny profil ekspresji genów w endometrium świni;
• określenie udziału sygnałów zarodkowych w regulacji ekspresji wybranych genów
w endometrium in vivo poprzez proces metylacji DNA;
• badanie wpływu estradiolu na ekspresję genów zaangażowanych w interakcje zarodek-macica oraz wpływu estradiolu na komórki zarodka podczas okresu implantacji.
Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:
Realizacja powyższych badań naukowych przyczyni się do znaczącego zwiększenia kompetencji naukowych kandydata w zakresie prowadzenia badań nad mechanizmami i czynnikami warunkującymi prawidłowy przebieg procesu implantacji zarodka oraz utrzymaniem wczesnej ciąży. Kandydat będzie miał dużą perspektywę rozwoju umiejętności oraz kompetencji w stosowania technik biologii molekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem transkryptomiki i badania metylacji DNA.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 11 sierpnia 2018, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę na czas określony (zatrudnienie na czas realizacji projektu, maksymalnie 36 miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy

Dodatkowe informacje:

Dokumenty wymagane od kandydatów:
• odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora;
• curriculum vitae zawierające informacje na temat posiadanych umiejętności i znajomości technik badawczych oraz na temat przebiegu pracy naukowo-badawczej wraz listą publikacji;
• list motywacyjny;
• list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego;
• dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego;
• zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu naukowego zagranicą.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:
Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-747 Olsztyn
Termin składania dokumentów upływa w dniu 11 sierpnia 2018 r. o godz.12.00 (liczy się data stempla pocztowego).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 21 dni od daty upływu terminu do składania podań.
W składanych dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych)”.

Data dodania ogłoszenia: 2018-07-12 14:52:21

« wróć do ofert pracy