Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i BiotechnologiiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysts
Wymagania:

- posiadanie tytułu magistra w zakresie biotechnologii, biochemii lub dziedzin pokrewnych
- pozytywny wynik rekrutacji na studia doktoranckie z biotechnologii, biochemii lub dziedzin pokrewnych; w pierwszej kolejności będą rozpatrywane kandydatury uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
- udokumentowana aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże naukowe, nagrody, stypendia)
- motywacja do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej pracy badawczej, formułowania i testowania hipotez, planowania i wykonywania doświadczeń oraz analizowania ich wyników
- udokumentowana znajomość języka angielskiego
- znajomość podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, Excel, Adobe, Graph Pad Prism)
- znajomość podstaw teoretycznych biologii molekularnej nowotworów
- doświadczenie w zakresie takich metod biologii molekularnej jak izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych, RT-qPCR, klonowanie
- doświadczenie w zakresie izolacji i analizy białek (western blot, immunoprecypitacja, immunohistochemia, mikroskopia fluorescencyjna)
- znajomość metod hodowli linii komórkowych
- doświadczenie w udziale w pracy ze zwierzętami
Od kandydata wymagane jest także wypełnianie zadań wynikających z obowiązków studenta Studiów Doktoranckich prowadzonych na WBBiB.

Opis zadań:

Uczestnictwo w realizacji zadań projektu (OPUS 15) „Udział PHLDA1 w odpowiedzi komórek neuroblastoma na kliniczne i doświadczalne sposoby leczenia neuroblastoma wysokiego ryzyka”.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 31 lipca 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Doktorant w UJ, Wydział Biochemii, biofizyki i Biotechnologii;
Wynagrodzenie w formie stypendium NCN
Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2019 r.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane udziałem w realizacji projektu proszone są o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: hanna.rokita@uj.edu.pl z dopiskiem w tytule OPUS DOKTORANT) następujących dokumentów:
1. List motywacyjny (podanie)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
3. Dokument poświadczający status doktoranta na WBBiB
4. Życiorys z listą dotychczasowego dorobku (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w konferencjach naukowych, stażach i praktykach naukowych, uzyskane nagrody, stypendia i wyróżnienia)
5. Dane kontaktowe 2 osób mogących udzielić informacji o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowej (np. opiekunów naukowych)
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2019 r. Przed podjęciem decyzji kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia bezpośredniego spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej, w obecności członków komisji. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Data dodania ogłoszenia: 2019-02-13 13:36:19

« wróć do ofert pracy