Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet JagiellońskiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Wymagania:

Wymogi:
- tytuł magistra w dziedzinie prawa, psychologii, ekonomii lub filozofii
- płynna znajomość języka angielskiego i przynajmniej dobra znajomość innego języka obcego
- doświadczenie międzynarodowe (udział w konferencjach, stażach zagranicznych, wymianach studenckich)
- zaangażowanie społeczne i/lub naukowe
- doświadczenie w zbieraniu i analizowaniu danych empirycznych z zakresu badania emocji
- zainteresowanie tematyką emocji w prawie i polityce
- rozpoczęte studia doktoranckie i praca nad doktoratem z tematu związanego z emocjami w kontekście nauk społecznych (prawa, ekonomii behawioralnej)

Opis zadań:

Opis zadań w projekcie:
- zbieranie i analizowanie danych empirycznych związanych z projektem
- publikacja artykułów związanych z tematem projektu
- prezentacje wyników badań na konferencjach
- współpraca przy publikacjach w projekcie
- testowanie hipotez badawczych z projekcie
- zbieranie materiałów do publikacji związanych z projektem
- zbieranie materiałów bibliograficznych związanych z projektem
- tworzenie przeglądów i baz danych dotyczących tematyki emocji w prawie, ekonomii i polityce
- analiza materiałów związanych z rozumowaniem prawniczym (m.in. z orzecznictwa, kazusów) pod kątem problematyki emocji i ich interakcji z prawem

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 30 kwietnia 2019, 19:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wys. 1500 zł brutto przez okres 24 miesięcy (w sumie: 36 000 brutto)

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: marta.soniewicka [at] uj.edu.pl w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
W zgłoszeniach proszę załączyć:
- CV
- spis publikacji
- krótki opis i tytuł planowanej rozprawy doktorskiej
- list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem
- kopia dwóch najważniejszych publikacji
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projekcie NCN. Wyniki konkursu będą ogłoszone do 15.06.2019.

Rozpoczęcie pracy od 01.07.2019 r.

Krótki opis projektu:
Celem projektu jest analiza problemu uwzględnienia emocji w prawie i ich potencjalnej roli w
procesie tworzenia sprawiedliwych instytucji prawnych, które mogą być lepiej przystosowane do angażowania aktorów prawnych. Główną hipotezą badawczą jest założenie konieczności
uwzględnienia w prawie aspektów psychologicznej wiedzy o emocjach, opartej na
interdyscyplinarnych badaniach nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych. Pogłębienie wiedzy na temat emocji i ich interakcji z prawem, może znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia tego, czym jest prawo i jak powinniśmy konstruować instytucje prawne, by skuteczniej realizowały cele i oczekiwania społeczne. Projekt obejmuje badania fundamentalnych zagadnień dotyczących rozumienia roli emocji w tworzeniu prawa, wpływu emocji na pojęcie prawa, jego legitymizację, stosowanie, egzekwowanie, efektywność, argumentację prawniczą i rozumowanie prawnicze. Przyjęta w projekcie hipoteza badawcza zakłada potrzebę badania roli prawa w odzwierciedlaniu, kanalizowaniu, wyrażaniu, kultywowaniu i wspieraniu emocji. W ramach projektu przeprowadzona
zostanie także analiza potencjalnego zagrożenia, związanego z instrumentalnym wykorzystywaniu emocji w prawie dla osiągnięcia celów społecznie pożądanych, co może jednocześnie prowadzić do nadużyć i manipulacji. Analizie krytycznej poddane zostaną więc również założenia ekonomii behawioralnej prawa. Innym niebezpieczeństwem, mającym dziś szczególne znacznie polityczne, jest odwołująca się do emocji legislacja, służąca zdobyciu poparcia społecznego, co może prowadzić do powstawania wadliwego i niesprawiedliwego prawa. W projekcie przyjęto założenie dynamicznego charakteru interakcji między prawem i emocjami, tj. z jednej strony obecność pewnych emocji społecznych jest konieczna do stworzenia efektywnego, responsywnego i legitymowanego społecznie prawa, z drugiej zaś instytucje prawne mogą wspierać pojawianie się wartościowych społecznie emocji.

Data dodania ogłoszenia: 2019-03-04 18:07:35

« wróć do ofert pracy