Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Pracownia Biochemii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu gdańskiego i gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

Oczekiwania wobec kandydatów są następujące:
1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.
2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem w ramach Studiów Doktoranckich realizowanych przy MWB UG i GUMed.
3. Posiada doświadczenie w zakresie biochemi, biologii molekularneji i/lub fizjologii roślin.
4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z lipidami roślinnymi i enzymami związanymi z metabolizmem lipidów roślinnych.
5. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć
7. Samodzielność, motywacja oraz odpowiedzialność

Opis zadań:

Stypendyści dołączą do zespołu kierowanego przez prof. dr hab. Antoniego Banasia, realizującego projekt pt. „Specyficzność substratowa LPCATów z fotosyntetyzujących glonów jednokomórkowych akumulujących oleje, w reakcjach do przodu i do tyłu oraz charakterystyka ich funkcji w edycji grup acylowych fosfatydylocholiny”. Tematyka prac realizowanych przez stypendystki/stypendystów dotyczyć będzie charakterystyki biochemicznej acylotransferaz typu LPCAT z okrzemka Phaeodactylum tricornutum oraz wpływu tych acylotransferaz na produkcję wielo-nienasyconych kwasów tłuszczowych typu VLC-PUFA w transgenicznych roślinach produkujących tego typu kwasy tłuszczowe.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – NZ
Termin składania ofert: 20 października 2019, 16:00
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy
Kwota jednego stypendium: 3000 zł/miesiąc
Data rozpoczęcia pracy: 1 listopad 2019

Dodatkowe informacje:

Aplikacja powinna zawierać:
• życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
• list motywacyjny
• dyplom uzyskania tytuł magistra (potwierdzona kserokopia);
• rekomendacje od opiekuna naukowego/promotora/dotychczasowego pracodawcy

Prosimy o przesłanie lub dostarczenie osobiście kompletnych wniosków pod adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biotechnologii, pok. 102, z dopiskiem „Doktorant-SHENG1-Pracownia Biochemii Roslin”

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-09 10:45:35

« wróć do ofert pracy