Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Informatyki StosowanejRzeszów, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Staż podoktorski (post-doc)
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
- stopień naukowy: doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka lub w dziedzinie pokrewnej,
- uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
- doświadczenie w technikach modelowania komputerowego,
- znajomość technik inteligencji obliczeniowej,
- znajomość języków i środowisk programistycznych takich jak C/C++, Python, Matlab, C#,
- znajomość zagadnień z zakresu przetwarzania obrazu i widzenia komputerowego,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
- udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w czasopismach naukowych oraz prezentacji na konferencjach,
- umiejętność prezentowania wyników badań,
- sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Osoba zatrudniona weźmie udział w projekcie realizowanym w Katedrze Zastosowań Systemów Informatycznych, pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Starzyka, kierownika projektu. Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych zapewnia doskonałe warunki do realizacji projektu, zarówno pod względem infrastruktury badawczej, jak i kapitału ludzkiego. Katedra jest zlokalizowana w nowoczesnym kampusie uniwersyteckim w Kielnarowej (w bliskiej odległości do Rzeszowa).
Zadania:
• rozwój asocjacyjnego systemu rozpoznawania obiektów i reprezentacji sceny, wspieranego działaniami robota,
• zbudowanie i przetestowanie systemu percepcji wizualnej i dźwiękowej dla robota, w oparciu o mechanizmy pamięci epizodycznej,
• rozwój mechanizmów samoorganizacji pamięci semantycznej z wykorzystaniem skupiania i przełączania uwagi,
• konsolidacja pamięci semantycznej i epizodycznej z czynnikami motywacyjnymi w celu rozszerzenia i uogólnienia metod uczenia motywowanego,
• opracowanie nowych mechanizmów percepcyjnych opartych na uczeniu motywowanym, asocjacyjnych mechanizmach i zintegrowanym modelu pamięci,
• opracowywanie wyników badań i przygotowanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 lutego 2020, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie na okres do 6 miesięcy w wysokości 7000 PLN brutto brutto/miesiąc. W okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie można pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu.

Dodatkowe informacje:

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu (starzykj@gmail.com). Oferty będą rozpatrywane w trybie ciągłym aż do znalezienia odpowiedniego kandydata, zawsze do 15-go dnia każdego miesiąca do godz. 23:59. Pierwsze oferty można składać do 15-go dnia września 2019 do godz. 23:59, a ostatnie do 15-go lutego 2020 r. do godz. 23:59 W przypadku złożenia min. jednej oferty, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z dniem 20-go danego miesiąca. Jeśli któryś z kandydatów będzie spełniał kryteria i zostanie przyjęty, wtedy konkurs zostanie automatycznie zamknięty. Oczekiwany termin rozpoczęcia pracy przypada w terminie między 1 października 2019, a 1 kwietnia 2020.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
- List motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem i chęcią odbycia stażu podoktorskiego,
- Curriculum Vitae kandydata,
- Kopia dyplomu lub zaświadczenie potwierdzające uzyskanie stopnia doktora,
- Co najmniej jedna opinia opiekuna naukowego (list polecający), dane kontaktowe co najmniej jednego pracownika naukowego mogącego wystawić referencje,
- Kopia świadectwa pracy,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-10 01:43:20

« wróć do ofert pracy