Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Polonistyki Uniwersytetu JagiellońskiegoKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta/stypendystka w projekcie badawczym
Wymagania:

Stypendium może zostać przyznane osobie, która jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i utworzony na podstawie odrębnych przepisów, albo jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
Wymagania:
• przygotowanie do prowadzenia badań kulturoznawczych (szczególnie preferowana specjalizacja w pamięcioznawstwie i/lub studiach nad muzeami)
• orientacja w zagadnieniach współczesnej kultury polskiej
• dorobek naukowy (zwł. publikacje, nagrody, stypendia, granty)
• zainteresowanie problemami badawczymi dotyczącymi pamięci, przeszłości, dziedzictwa (poparte publikacjami lub pracą magisterską)

Opis zadań:

W ramach projektu oczekiwane będzie zaangażowanie w wysokości 25% standardowego czasu pracy. Stypendysta/stypendystka stworzy dwuosobowy zespół badawczy z dr Marią Kobielską, kierowniczką projektu. Więcej o projekcie „Nowe polskie muzea historyczne”: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/430631-pl.pdf.
Zadania badawcze stypendysty/stypendystki:
• kwerenda literatury przedmiotu, kwerenda prasowa dotycząca nowych polskich muzeów historycznych
• badania na miejscu w wybranych muzeach (zebranie danych dotyczących wystaw i instytucjonalnego działania placówek)
• opracowywanie wyników badań (sporządzanie szczegółowych analiz roboczych wystaw w wybranych muzeach)
• interpretacja zebranych danych (działanie nowych polskich muzeów historycznych w perspektywie studiów nad pamięcią)
• przygotowanie wystąpień konferencyjnych oraz artykułów omawiających wyniki przeprowadzonych badań

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 20 października 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1200 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 22 miesięcy od grudnia 2019 roku. Pokryte zostaną również koszty podróży naukowych (kwerend badawczych, wyjazdów konferencyjnych) stypendysty/stypendystki.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
• CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata/kandydatki i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań
• list motywacyjny argumentujący zainteresowanie problemami badawczymi dotyczącymi nowych polskich muzeów historycznych
• dokument potwierdzający status doktoranta/doktorantki
• opinia pracownika naukowego opiekującego się rozprawą doktorską kandydata/kandydatki
• kopie wybranych publikacji/wystąpień konferencyjnych (minimalnie jednej, maksymalnie trzech)
• informacja o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – w ramach procedury konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie stypendium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki
Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres maria.kobielska@uj.edu.pl w terminie do 20.10.2019. Osoby o najlepszych pozycjach w rankingu będą proszone o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej (osobiście lub zdalnie). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.10.2019. Szczegółowych informacji udziela dr Maria Kobielska (maria.kobielska@uj.edu.pl).

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-16 09:01:15

« wróć do ofert pracy