Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt (badawczy)
Wymagania:

Kandydat powinien posiadać stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 4 lata przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Atutem będzie doświadczenie kandydata w pracy nad teoretycznymi zagadnieniami fizyki materii skondensowanej (w szczególności związanymi z układami tzw. silnie skorelowanych elektronów). Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do dra hab. Krzysztof Wohlfelda (krzysztof.wohlfeld [at] fuw.edu.pl). Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz. 1668).

Opis zadań:

Oferujemy pozycję postdoca z zatrudnieniem na okres 25 miesięcy na stanowisku adiunkta badawczego od grudnia-stycznia 2019-2020 r, w ramach projektu Sonata-Bis „Collective Excitations in Transition Metal Oxides: Unresolved Problems and Novel Properties” NCN. Głównym celem projektu badawczego jest lepsze zrozumienie jednego z najciekawszych aspektów fizyki materii skondensowanej – tzw. kolektywnych wzbudzeń występujących w silnie skorelowanych tlenkach metali przejściowych. W szczególności niniejszy projekt badawczy próbuje odpowiedzieć na następujące pytanie: jak wyglądają wzbudzenia kolektywne w tlenkach metali przejściowych, gdy nie można zaniedbać oddziaływania pomiędzy różnymi typami wzbudzeń kolektywnych lub pomiędzy wzbudzeniami kolektywnymi oraz innymi stopniami swobody? W tym celu postulowanie nowych idei teoretycznych rozwiązywanych przy pomocy najnowszych narzędzi numerycznych, jak również bliska współpraca z eksperymentatorami, stają się nieodzowne.
W ramach pracy w projekcie kandydat będzie odpowiedzialny za postulowanie oraz rozwiązywanie (głównie, choć nie tylko, metodami numerycznymi) prostych modeli opisujących zachowanie układów silnie skorelowanych elektronów, obserwowane w rozmaitych tlenkach metali przejściowych. Oczekiwane jest, że wybrany kandydat będzie blisko współpracował z kierownikiem grantu, dwoma doktorantami zatrudnionymi obecnie w projekcie (planowana obrona w 2022 roku) jak również z wiodącymi na świecie grupami teoretycznymi lub doświadczalnymi, zajmującymi się ww. tematyka.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 23 października 2019, 16:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

25 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć drogą e-mailową następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie z zeskanowanym podpisem.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych — klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/) z zeskanowanym podpisem.
3. CV.
4. Opis zainteresowań naukowych.
5. Lista publikacji.
6. Skan dyplomu doktorskiego (w przypadku jego braku w momencie składania dokumentów zaświadczenie o złożeniu pracy doktorskiej; oryginał dyplomu doktorskiego wymagany przy realizacji zatrudnienia).
7. 2 listy rekomendacyjne przesłanie bezpośrednio na adres krzysztof.wohlfeld[at]fuw.edu.pl.

Dokumenty wymienione w punktach 1-6 należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w formie POJEDYNCZEGO pliku .pdf na adres krzysztof.wohlfeld[at]fuw.edu.pl (z dopiskiem „Collective excitations – postdoc application” w temacie wiadomości) do dnia 23. października 2019. Dokumenty z punktu nr 7 powinny być przesłane w dowolnym formacie bezpośrednio na adres krzysztof.wohlfeld[at]fuw.edu.pl przez autorów listów (z dopiskiem ,,XX recommendation letter”, gdzie XX to imię i nazwisko kandydata) do dnia 23. października 2019.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów wymienionych w punkcie 1-6.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 6. listopada 2019. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie e-mailem.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

..................................... ..............................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-20 13:12:57

« wróć do ofert pracy