Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Filozofii i Socjologii PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: postdoc
Wymagania:

Wymagania:
a) tytuł doktora w dziedzinie socjologii, ekonomii, nauk społecznych lub nauk politycznych, zdrowia publicznego lub epidemiologii;
b) kandydat/ka w chwili rozpoczęcia projektu (4 listopada 2019 r.) ma tytuł doktora.

Pozostałe wymagania:
a) biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie;
b) potwierdzona umiejętność analizowania złożonych danych ilościowych, dużych międzynarodowych zbiorów danych i danych longitudalnych, panelowych lub cohort surveys;
c) znajomość oprogramowania do analiz statystycznych Stata;
d) doświadczenie lub zainteresowanie tematem stratyfikacji społecznej, mobilności społecznej i nierównościami w zdrowiu;
e) publikacje w recenzowanych czasopismach akademickich;
f) doświadczenie w prezentacjach na międzynarodowych konferencjach;
g) doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole badawczym.

Opis zadań:

Opis zadań:
- przeprowadzanie przeglądu literatury na temat rozwarstwienia społecznego, mobilności społecznej i nierówności zdrowotnych w Polsce i na świecie;
- opracowanie danych dotyczących stratyfikacji społecznej i nierówności zdrowotnych oraz przygotowanie zestawów danych do analiz statystycznych;
- analiza danych za pomocą różnych metod i technik statystycznych;
- prezentowanie wyników projektu dla krajowych i międzynarodowych odbiorców akademickich;


Osoba na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za:
1. Przygotowanie danych porównawczych i longitudalnych (np. ESS, SHARE, ISSP, POLPAN, SOEP) do analiz empirycznych.
2. Realizacja analiz ilościowych w programie Stata z wykorzystaniem różnorodnych zaawansowanych technik statystycznych tak jak event history analysis, multilevel analysis i różnorodne treatment estimators.
3. Przygotowanie wewnętrznych raportów badawczych i prezentacja wyników badan na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
4. Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach członków zespołu badawczego.
5. We współpracy z innymi członkami zespołu – przygotowanie artykułów naukowych do publikacji w wysoko-punktowanych czasopismach naukowych w dziedzinie nauk społecznych i zdrowia publicznego.

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 20 października 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Liczba wolnych etatów:1
Zatrudnienie: umowa o pracę w pełnym wymiarze, na czas określony – 24 miesięcy
Przewidywany początek zatrudnienia: 4 listopada 2019 r.
Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Dodatkowe informacje:

Kryteria wyboru kandydatów:
1. Doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych, w szczególności z wykorzystaniem danych porównawczych (np. ESS) lub panelowych (np. POLPAN) o tematyce zbliżonej do tematu projektu (50% oceny).
2. Publikacje naukowe (20% oceny).
3. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której Komisja będzie zadawać Kandydatowi pytania związane z tematem i realizacją projektu: podstawy teoretyczne, dane, metody statystyczne i możliwe wyzwania w realizacji projektu (30% oceny).

Możliwości rozwoju zawodowego:
− praca w międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole i szerokie możliwości networkingu w środowisku badaczy stratyfikacji społecznej i zdrowia publicznego;
− mentoring w przygotowaniu publikacji do międzynarodowych czasopism naukowych;
− rozwój doświadczenia badawczego.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
- list motywacyjny;
- CV zawierające wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach i innych osiągnięć naukowych;
- skan dyplomu doktorskiego;
- wybrane dwie publikacje własnego autorstwa.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 października 2019 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.waw.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs – międzygeneracyjna ruchliwość społeczna a zdrowie”

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w dniu 25 października 2019 r. w siedzibie Instytutu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 31 października 2019 r.

Do listu motywacyjnego prosimy dołączyć następującą, podpisaną klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w postaci: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu poczty elektronicznej, wizerunku oraz innych informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych) przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 w celach rekrutacyjnych.
[Podpis]
Niewyrażenie zgody na powyższą klauzulę jest równoznaczne z odrzuceniem aplikacji ze względów formalnych.

Ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana jest dobrowolne. Zgoda może być przez Panią/ Pana w dowolnym czasie wycofana poprzez przesłanie maila na adres: konkurs@ifispan.waw.pl. Pani/ Pana zgody jest równoznaczne z usunięciem Pani/ Pana danych osobowych.

Informuję, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych i sprawozdawczo-kontrolnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu. W razie konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-20 17:26:56

« wróć do ofert pracy