Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

1. Stopień doktora nauk fizycznych lub dziedzin pokrewnych
2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie pomiarów elektrycznych i spektroskopowych
3. Uczestnictwo w realizacji projektów badawczych jako wykonawca lub kierownik
4. Dorobek naukowy, w szczególności w postaci artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych
5. Umiejętność niezależnej pracy oraz pracy w zespole
6. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca pracę w środowisku naukowym i pisanie publikacji

Opis zadań:

1. Ustawienie stanowiska pomiarowego do badań widm fotoprzewodnictwa w różnych temperaturach
2. Planowanie i realizowanie pracy doświadczalnej (przeprowadzenie badań spektroskopowych i fotoelektrycznych materiałów zsyntetyzowanych w projekcie oraz materiałów referencyjnych)
3. Raportowanie wyników, pisanie publikacji naukowych, prezentacje wyników podczas spotkań zespołu naukowego oraz konferencji naukowych
4. Zapewnienie pomocy i wsparcia pozostałym członkom grupy badawczej

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 grudnia 2019, 12:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 12 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 01.03.2020 r.
Wynagrodzenie: 10 000 PLN brutto brutto /miesiąc

Dodatkowe informacje:

Forma składania ofert:
Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków na adres mailowy sebastian.mahlik@ug.edu.pl lub dostarczenie na adres Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej, pokój 258.

Aplikacja powinna zawierać:
1. Podanie, zawierające adres kontaktowy, telefon, e-mail
2. CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje, nagrody, uczestnictwo w projektach, konferencjach naukowych i stażach badawczych, itp.
3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora
4. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza macierzystej jednostki umożliwiające uzyskanie referencji na temat kandydata

Dodatkowe informacje:
Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Prosimy o zamieszczenie w podaniu następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko postdoca w ramach projektu NCN OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych” (numer UMO-2018/31/B/ST4/00924) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pok. 253
e-mail: sebastian.mahlik@ug.edu.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko post-doca w ramach projektu NCN OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych”

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko post-doc na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu OPUS – 16 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności Narodowemu Centrum Nauki pełniącemu funkcję instytucji nadzorującej i kontrolującej realizację projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Data dodania ogłoszenia: 2019-10-23 10:50:55

« wróć do ofert pracy