Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Współwykonawca w projekcie badawczym
Wymagania:

a) umiejętność modelowania matematycznego (przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii matematycznej) udokumentowana publikacjami,
b) doświadczenie w publikowaniu wyników badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
c) doświadczenie w realizowaniu grantów badawczych, w szczególności tych finansowanych ze środków NCN,
d) mile widziane zainteresowanie tematyką rynku pracy lub teorią wyboru publicznego.

Opis zadań:

Przygotowanie artykułu naukowego w języku angielskim, który przedstawiałby autorski model matematyczny społecznego wyboru poziomu wydatków na pasywną i aktywną politykę rynku pracy oraz klina podatkowego przy uwzględnieniu roli związków zawodowych w tym procesie. Model powinien w znacznym stopniu wyjaśniać różnice w kształtowaniu się wymienionych instytucji rynku pracy między dojrzałymi demokracjami należącymi do OECD a krajami postsocjalistycznymi w latach 1990-2015, czego potwierdzeniem powinny być wyniki autorskich symulacji przedstawione w artykule. Artykuł powinien być przygotowany na poziomie merytorycznym oraz językowym dającym realne szanse na opublikowanie go w czasopiśmie umieszczonym w wykazie czasopism naukowych MNiSW opublikowanym w dniu 31.07.2019 r. Z tego powodu kolejne etapy prac nad artykułem powinny być uzgadniane z kierownikiem projektu. Podstawą do uznania umowy za wykonaną jest przekazanie Zleceniodawcy, oprócz przygotowanego maszynopisu, potwierdzenia od redakcji czasopisma umieszczonego w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019 r. o złożeniu maszynopisu.

Termin realizacji: 30 listopad 2020 r.

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 12 stycznia 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje:
a) atrakcyjne wynagrodzenie,
b) korektę językową przygotowanego artykułu (język angielski).

Dodatkowe informacje:

Oferta powinna zawierać:
a) aktualne CV kandydata,
b) kopię jednej wybranej przez kandydata publikacji z zakresu ekonomii matematycznej, której jest autorem lub współautorem (w tym drugim przypadku należy dołączyć oświadczenia od pozostałych współautorów informujące, że opracowany model matematyczny jest autorstwa kandydata – wystarczy je załączyć w formie e-maili),
c) autorską koncepcję artykułu naukowego, który jest przedmiotem zamówienia. W celu przygotowania tej koncepcji zachęca się kandydatów do wcześniejszego kontaktu z kierownikiem projektu, dr. Michałem Pilcem (michal.pilc@ue.poznan.pl), w celu zapoznania się z dotychczasowymi wynikami uzyskanymi w projekcie,
d) podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści (dokument ten wystarczy przesłać w formie PDF, jednak musi wtedy zawierać zeskanowany podpis):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości
10, 61-875 Poznań na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji do momentu jej zakończenia. Zgodnie z § 3 pkt 15 załącznika do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. wyrażam także zgodę na opublikowanie mojego stopnia/tytułu naukowego, imienia, nazwiska i afiliacji na stronie internetowej projektu w domenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jeżeli moje zgłoszenie wygrałoby postępowanie konkursowe.”

Oferty oraz wszelkie pytania odnośnie konkursu należy kierować do kierownika projektu dr. Michała Pilca na adres michal.pilc@ue.poznan.pl.

Zgodnie z warunkami programu NCN SONATA zgłoszeń na konkurs nie mogą dokonywać osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, które w czerwcu 2015 roku były zatrudnione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Oferta na realizację zadania może być także zgłoszona przez dwu lub kilkuosobowe zespoły. W takim przypadku oferta powinna być wysłana w jednym e-mailu, który powinien zawierać dokumenty wymienione w podpunktach a), b) oraz d) sporządzone osobno przez każdego członka zespołu oraz jeden dokument opisany w podpunkcie c) przygotowany wspólnie przez cały zespół. W skład takiego zespołu może wchodzić co najwyżej jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora i to pod warunkiem, że w czerwcu 2015 roku nie była zatrudniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Kandydaci o wynikach konkursu zostaną poinformowani drogą e-mailową nie później niż do 16 lutego 2020 r. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez trzyosobową komisję konkursową zgodnie z procedurą zalecaną przez NCN w przypadku przyznawania stypendiów naukowych opisaną w załączniku do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez wskazania wykonawcy jeżeli wszystkie nadesłane oferty uzyskają niską ocenę w postępowaniu konkursowym.

Strona www projektu: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/instytut-ekonomii,c13016/menu,c3259/realizowane-badania,c3262/analiza-czynnikow-determinujacych-instytucje-rynku-pracy,a43403.html

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), a od 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych także podczas przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została udzielona zgoda. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny np. drogą e-mail (michal.pilc@ue.poznan.pl) lub na piśmie (na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań) ze skutkiem na przyszłość. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Data dodania ogłoszenia: 2019-10-28 09:05:20

« wróć do ofert pracy