Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki, Uniwersytet M. Curie-SkłodowskiejLublin, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt badawczy
Wymagania:

- posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk fizycznych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy oraz okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej);
- posiadanie wyróżniających się osiągnięć naukowych oraz doświadczenia w pozyskiwaniu i kierowaniu bądź realizacji projektów badawczych;
- udokumentowany dorobek naukowy w obszarze fizyki materii skondensowanej;
- udokumentowany dorobek organizacyjny (kierowanie, bądź realizacja projektów badawczych);
- znajomość opisu zjawisk korelacyjnych, umiejętność programowania w języku FORTRAN lub innym;
- znajomość języka angielskiego;
współpraca z innymi ośrodkami naukowymi;
- motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Osoby zatrudniona w ramach niniejszego konkursu będzie odpowiedzialna za realizację zadań w ramach w/w grantu naukowego pt. ,,Majorana fermions in transport through correlated nanosystems" przyznanego przez NCN decyzja: 2018/29/B/ST3/00937.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 13 grudnia 2019, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie w ramach grantu badawczego na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy z możliwością przedłużenia zatrudnienia na kolejne 12 miesięcy;
- w okresie pobierania wynagrodzenia w ramach nawiązanego stosunku pracy nie można pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (dotyczy również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
- w okresie zatrudnienia w UMCS w ramach projektu badawczego nie można pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Dodatkowe informacje:

ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:
- podanie skierowane do J.M. Rektora UMCS;
- odpis bądź poświadczona kopia dyplomu doktora, albo uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora, albo inny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;
kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
- wykaz publikacji naukowych;
- wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku zatrudnienia;
- opinia osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o dorobku naukowym w dziedzinie fizyki materii skondensowanej;
- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);
- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Sekretariat Katedry Fizyki Teoretycznej,
Instytut Fizyki UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizyki Teoretycznej”
Termin składania dokumentów upływa w dniu 13 grudnia 2019 r. do godziny 14.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r.

https://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,adiunkt,83204.chtm

Data dodania ogłoszenia: 2019-10-31 13:52:54

« wróć do ofert pracy