Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Fizyki Teoretycznej PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta
Wymagania:

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji Nr DEC-2017/26/A/ST9/00756, zarejestrowanego pod numerem 2017/26/A/ST9/00756 (Maestro 9). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bożena Czerny.

Opis zadań:

Do konkursy mogą przystąpić studenci studiów II stopnia oraz studenci, którzy 15 grudnia 2019 będą mieli ukończone co najmniej trzy lata studiów. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie astrofizyki. Zadaniem stypendysty będzie pomoc przy kompletowaniu danych obserwacyjnych dla kwazarów w oparciu o istniejące bazy danych, pomoc przy opracowaniu danych obserwacyjnych z SALTA i pomoc przy modelowaniu danych spodziewanych z LSST. Dokładniejszy opis projektu znajduje się na stronie CFT (http://www.cft.edu.pl/users/czerny).

Typ konkursu NCN: MAESTRO – ST
Termin składania ofert: 12 grudnia 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne),
2. Ewentualnie list rekomendacyjny od opiekuna,
3. Zaświadczenie o ukończeniu III roku studiów (w dniu podjęcia pracy),
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,Dokumenty należy składać do 12 grudnia 2019 drogą elektroniczną w formacie pdf,
na adres rekrutacja@cft.edu.pl. Prosimy dodać numer referencyjny: BC/14/2019
Wszelkie pytania prosimy kierować mailem na powyższy adres.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2019. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zwycięzca konkursu otrzyma stypendium w wysokości 2 250 zł/mies. na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy. Przewiduje się początek zatrudnienia na dzień 15 grudnia 2019 roku.

Dodatkowe informacje:

Klauzula informacyjna – konkurs stypendialny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Centrum Fizyki Teoretycznej PAN reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Warszawie Al. Lotników 32/46. Z Administratorem możesz się skontaktować, posługując się z jedną z form kontaktu udostępnionych na stronie: http://www.cft.edu.pl/
2. Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@cft.edu.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w konkursie stypendialnym, a w przypadku wygrania konkursu, w związku z pobieraniem stypendium – na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu konkursu stypendialnego, a w przypadku pobierania stypendium przez okres wynikający z przepisów prawno – podatkowych;
5. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, które mogą finansować i rozliczać przyznane stypendium, podmiotom prowadzącym projekty badawcze oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pana/Pani danych będą posiadać jedynie upoważnione przez administratora osoby;
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w konkursie stypendialnym;
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Zgoda na przetwarzanie:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CFTPAN, zawartych we wniosku/podaniu aplikacyjnym, w celu przeprowadzenia konkursu stypendialnego,
a w przypadku przyznania stypendium w celu jego wypłaty i rozliczenia. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej.

…………………………………
Data i podpis

Data dodania ogłoszenia: 2019-11-08 11:27:00

« wróć do ofert pracy