Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział FizykiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendium dla doktoranta
Wymagania:

Wymagania/profil kandydata:
1) Tytuł Magistra (lub równoważny) uzyskany w dziedzinie fizyki, chemii, optoelektroniki lub pokrewnej. Stopień musi być uzyskany przed rozpoczęciem pobierania stypendium,
2) Doświadczenie w eksperymentalnych badaniach spektroskopowych, np.: fotoluminescencja, rozpraszanie Ramana,
3) Motywacja do pracy naukowej,
4) Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z pozostałymi członkami grupy badawczej oraz czytanie literatury naukowej w tym języku.
Requirements/profile of candidate:
1) MSc degree (or equivalent) in physics, chemistry, optoelectronics or similar area. The degree must be obtained before starting of the scholarship,
2) Experience in experimental spectroscopic investigations, e.g. photoluminescence, Raman scattering,
3) Motivation for scientific work,
4) Strong oral and written communication skills in English.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN OPUS „Kompleksy ekscytonowe w dwuwymiarowych strukturach van der Waalsa” Stypendyst(k)a będzie wytwarzać oraz prowadzić badania wysokiej jakości struktur warstwowych z wykorzystaniem szerokiej gamy technik spektroskopowych, takich jak fotoluminescencja, kontrast odbicia oraz rozpraszanie Ramana, w różnych warunkach, np.: w funkcji temperatury i w zewnętrznym polu magnetycznym.
The research work will be carried out at the Division of Solid State Physics of the Institute of Experimental Physics at the Faculty of Physics of the University of Warsaw, as part of the OPUS project "Excitonic complexes in two-dimensional van der Waals structures". The scholarship holder will produce and conduct research of high-quality layered structures using a wide a range of spectroscopic techniques, such as photoluminescence, reflection contrast and Raman scattering, under various conditions, e.g. as a function of temperature and an external magnetic field.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 31 grudnia 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Tytuł projektu: Kompleksy ekscytonowe w dwuwymiarowych strukturach van der Waalsa
Kierownik projektu: dr Maciej Molas
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj zatrudnienia: stypendium
Miesięczne wynagrodzenie brutto: 4500 zł miesięcznie przez maksymalny okres 36 miesięcy + 12 miesięcy finansowane przez Uniwersytet.
Czas trwania umowy/stypendium: 36 miesięcy w ramach projektu + 12 miesięcy finansowane przez Uniwersytet.
Termin rozpoczęcia pracy: luty 2020

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016r.


Opis projektu:
Projekt wpisuje się w bujnie rozwijającą się dziedzinę dwuwymiarowych kryształów półprzewodnikowych, która została zapoczątkowana odkryciem grafenu. Planowane są badania kompleksów ekscytonowych w dwóch typach próbek: (i) wysokiej jakości cienkich strukturach półprzewodnikowych materiałach warstwowych, takich jak dichalkogenki metali przejściowych (np.: MoS2, WS2) lub monochalkogenki metali (np.: InSe, GaSe) otrzymywanych przez ich zamykanie w heksagonalnym BN; (ii) sztucznie złożonych heterostrukturach van der Waalsa przynajmniej dwóch różnych materiałów warstwowych. W ramach projektu planuje się wytwarzanie w/w próbek oraz badania z wykorzystaniem różnorodnych optycznych technik spektroskopowych.

Project title: Excitonic complexes in two-dimensional van del Waals structures
Project leader: dr Maciej Molas
Institution: Faculty of Physics, University of Warsaw
Number of job offers: 1
Job type: stipend
Gross remuneration amount/month: 4500 PLN/month for the maximum of 36 months + one year funded by the University.
Maximum period of contract/stipend agreement: 36 months within the project duration + plus one year funded by the University
Position starts on: February 2020

The scholarship is awarded in accordance with the rules contained in the Regulations for the granting of scholarships in research projects financed from the funds of the National Science Center introduced by the Resolution of the Council of the National Science Center No. 96/2016 of October 27, 2016.


Project description:
The project is a part of the vigorously growing area of semiconducting two-dimensional crystals, which was initiated by a discovery of graphene. In this project are proposed research of excitonic complexes in two types of samples: (i) high quality thin structures of semiconducting layered materials, such as transition metal dichalcogenides (e.g. MoS2, WS2) or metal monochalcogenides (e.g. InSe, GaSe), obtained by their encapsulation in hexagonal BN; (ii) artificially stacked van der Waals (vdW) heterostructures of at least two different layered materials. Within the project, there is planned fabrication of above-mentioned samples and their investigation with the aid of varied optical spectroscopic techniques

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) List motywacyjny z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych (plik w formacie PDF powinien zawierać zeskanowany podpis) - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia,
2) Życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach,
3) Listę publikacji, prezentacji konferencyjnych, odbytych staży naukowych i innych osiągnięć,
4) Wykaz przedmiotów i ocen z I i II stopnia studiów,
5) Kopie uzyskanych dyplomów,
6) Certyfikat znajomości języka angielskiego lub oświadczenie kandydata, że jego znajomość języka angielskiego jest wystarczająca, aby brać udział w programie Szkoły Doktoranckiej i pracować w projekcie badawczym,
7) Dane kontaktowe opiekuna naukowego i innych współpracowników naukowych (co najmniej dwie referencje)

Termin składania dokumentów: 31.12.2019 r.
Forma składania ofert: e-mail na adres: maciej.molas@fuw.edu.pl
Uwaga: po pozytywnej rekrutacji kandydat będzie musiał uzyskać status doktoranta w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.
The application should contain:
1) Cover letter with signed information on the processing of personal data (the sent PDF file should contain the scanned signature) - information and consent clause - the form attached to the advertisement,
2) Curriculum vitae containing information on current scientific activity and achievements,
3) List of publications, conference presentations, scientific internships and other achievements,
4) List of subjects and grades from bachelor and master studies,
5) Copies of obtained diplomas,
6) English language proficiency certificate or the candidate declaration that their knowledge of English is sufficient to participate in the program of the Doctoral School and work in the research project,
7) Contact details of the academic supervisor and other scientific collaborators (at least two references).

Deadline for submission of documents: 31.12.2019
Submission of applications: an e-mail send to maciej.molas@fuw.edu.pl
Note: after successful recruitment, the candidate will have to obtain a status of Phd student at the Doctoral School at the University of Warsaw.
Selected candidates will be notified individually about the date of any interview.
In the case of resignation of the selected candidate, the right to indicate the next candidate from the ranking list is reserved.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
..................................... ..............................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
INFORMATION CLAUSE
Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), University of Warsaw hereby informs:
1. The Controller of your personal data is the University of Warsaw with its registered office at Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. The Controller has designated the Data Protection Officer who supervises the processing of personal data, and who can be contacted via the following e-mail address: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Your personal data will be processed for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an employee and concluding a contract for employment at the University of Warsaw;
4. The provided data will be processed pursuant to Article 221 § 1 of the Act of 26 June 1974 Labor Code (uniformed text: Dz.U. of 2018, item 917) and your consent for processing of personal data;
5. Provision of data in the scope stipulated in the Labor Code is mandatory, and the remaining data are processed according to your consent for processing of personal data;
6. The data will not be shared with any external entities;
7. The data will be stored until you withdraw your consent for processing of personal data;
8. You have the right to access your personal data, to rectify, erase them, restrict their processing, object to processing, and to withdraw the consent at any time;
9. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data.

CONSENT CLAUSE
I hereby consent to have my personal data processed by the University of Warsaw with its registered office at ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa for the purpose of carrying out a recruitment process and selecting an employee and concluding a contract for employment at the University of Warsaw.
I have been informed of my rights and duties. I understand that provision of my personal data is voluntary.

……………………………. ……………………………………………
(place and date) (signature of the person applying for employment)

Data dodania ogłoszenia: 2019-11-08 12:17:54

« wróć do ofert pracy