Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut MatematykiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta
Wymagania:

Wymagana jest podstawowa znajomość geometrii algebraicznej / kombinatoryki algebraicznej / algebry przemiennej. Preferowani są kandydaci ze znajomością teorii powierzchni algebraicznych na poziomie zaawansowanym, bądź osoby zajmujące się teorią układów hiperpłaszczyzn.


Opis zadań:

Oczekuje się, że doktorant prowadzić będzie aktywną działalność naukowo-badawczą w tematyce związanej z grantem badawczym, brać aktywny udział w spotkaniach grupy badawczej oraz będzie przygotowywać rozprawę doktorską. Istnieje możliwość wyboru tematyki pracy badawczej, tj.:
1. Teoria krzywych osobliwych na powierzchniach algebraicznych.
2. Układy wolne krzywych na płaszczyźnie rzutowej.
3. Objętości log powierzchni algebraicznych.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać opis szczegółowy projektu badawczego.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 31 stycznia 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium wynosi 4200 zł miesięcznie i będzie przyznane na 30 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 r. (możliwość rozpoczęcia z dniem 1 kwietnia 2020 r.). Ponadto istnieje możliwość finansowania wyjazdów na konferencje, warsztaty itp.

Dodatkowe informacje:

Podania zawierające:
• CV oraz - w przypadku kandydatów nieposiadających jeszcze tytułu magistra - informację o planowanym terminie obrony
• opis zainteresowań naukowych
• listę publikacji i referatów naukowych, jeśli takowe istnieją
• pracę magisterską (o ile jest napisana) do wglądu - wystarczy kopia elektroniczna
• wykaz ocen z dotychczasowych studiów
• kilka słów (ale nie więcej niż jedna strona maszynopisu) na temat: dlaczego kandyduję?
• kontakt do (przynajmniej dwóch) osób, które są gotowe przedstawić listy rekomendacyjne

należy przesłać w jednym pliku pdf, w terminie do 31 stycznia 2020 r. na adres kierownika grantu: piotr.pokora@up.krakow.pl

Kandydaci mogą zostać poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej (dla kandydatów z zagranicy dopuszczamy możliwość rozmowy poprzez komunikator np. Skype).

Wszelkie pytania proszę kierować na adres kierownika projektu: piotr.pokora@up.krakow.pl

Formalne wymagania oraz informacje prawne:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala76_2018-zal1.pdf


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że:
I. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl).
Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.
III. Cele przetwarzania danych osobowych:
Uczelnia przetwarza dane osobowe na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaakceptowanie regulaminu konkursu i aplikowanie
na stanowisko stypendysty, w tym zgody na opublikowanie listy rankingowej z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej: www.up.krakow.pl;
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko stypendysty oraz przygotowania, realizacji i wykonania umowy stypendialnej w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki;
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: w celu archiwizacji w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, podmioty oceniające lub kontrolujące prawidłową realizację projektu, w ramach którego umowa została zawarta, audytorzy działający zgodnie z przepisami prawa lub którym Uniwersytet Pedagogiczny zlecił przeprowadzenie audytu. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
V. Okres przechowywania danych osobowych:
Administrator będzie przetwarzać zebrane dane osobowe przez okres niezbędny do przygotowania i wykonania umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres archiwizacji.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym, sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu, przygotowania i wykonania umowy stypendialnej.
VII. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby, których dane dotyczą, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.


Data dodania ogłoszenia: 2019-11-08 14:53:06

« wróć do ofert pracy