Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Filozofii i Socjologii PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: postdoc (2 etaty)
Wymagania:

Wymagania:
a) tytuł doktora w dziedzinie socjologii, ekonomii, nauk społecznych lub nauk politycznych, zdrowia publicznego lub epidemiologii;
b) kandydat/ka w chwili rozpoczęcia pracy ma tytuł doktora.

Pozostałe wymagania:
a) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
b) potwierdzona umiejętność analizowania złożonych danych ilościowych, dużych międzynarodowych zbiorów danych i danych longitudalnych, panelowych lub cohort surveys;
c) znajomość oprogramowania do analiz statystycznych Stata;
d) doświadczenie lub zainteresowanie tematem stratyfikacji społecznej, mobilności społecznej i nierównościami w zdrowiu;
e) publikacje w recenzowanych czasopismach akademickich;
f) doświadczenie w prezentacjach na międzynarodowych konferencjach;
g) doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole badawczym.

Opis zadań:

Opis zadań:
 przeprowadzanie przeglądu literatury na temat rozwarstwienia społecznego, mobilności społecznej i nierówności zdrowotnych w Polsce i na świecie;
 opracowanie danych dotyczących stratyfikacji społecznej i nierówności zdrowotnych oraz przygotowanie zestawów danych do analiz statystycznych;
 analiza danych za pomocą różnych metod i technik statystycznych;
 prezentowanie wyników projektu dla krajowych i międzynarodowych odbiorców akademickich;

Osoba na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za:
1. Przygotowanie danych porównawczych i longitudalnych (np. ESS, SHARE, ISSP, SOEP, BHSP) do analiz empirycznych.
2. Realizacja analiz ilościowych w programie Stata z wykorzystaniem różnorodnych zaawansowanych technik statystycznych takich jak: event history analysis, multilevel analysis i różnorodne treatment estimators.
3. Przygotowanie kodów w programie Stata do wykorzystania przy analizie konsekwencji mobilności międzypokoleniowej w perspektywie długofalowej.
4. Przygotowanie wewnętrznych raportów badawczych i prezentacja wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
5. Uczestnictwo w spotkaniach członków zespołu badawczego.
6. We współpracy z innymi członkami zespołu – przygotowanie artykułów naukowych do publikacji w wysokopunktowanych czasopismach naukowych w dziedzinie nauk społecznych i zdrowia publicznego.

Typ konkursu NCN: SONATA – HS
Termin składania ofert: 9 grudnia 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Liczba wolnych etatów:2
Zatrudnienie:
umowa o pracę w pełnym wymiarze, na czas określony – 12 miesięcy
umowa o pracę w pełnym wymiarze, na czas określony – 24 miesięcy
Przewidywany początek zatrudnienia: 6-13 stycznia 2020 r.
Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Możliwości rozwoju zawodowego:
− praca w międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole i szerokie możliwości networkingu w środowisku badaczy stratyfikacji społecznej i zdrowia publicznego;
− mentoring w przygotowaniu publikacji do międzynarodowych czasopism naukowych;
− rozwój doświadczenia badawczego.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:
- list motywacyjny;
- CV zawierające wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach i innych osiągnięć naukowych;
- skan dyplomu doktorskiego;
- wybrane dwie publikacje własnego autorstwa.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 9 grudnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.waw.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs – międzygeneracyjna ruchliwość społeczna a zdrowie – 12 (lub) 24 mies.”

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Instytutu lub poprzez Skype.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 19 grudnia 2019 r.

Dodatkowych informacji udziela: dr Alexi Gugushvili, konkurs@ifispan.waw.pl

Kryteria wyboru kandydatów:
1. Doświadczenie w realizacji badań ilościowych, w szczególności z wykorzystaniem danych porównawczych (np. ESS) i panelowych (np. SOEP) związanych z tematem projektu (50% oceny).
2. Publikacje naukowe (20% oceny).
3. Wyniki rozmowy rekrutacyjnej z Komisją, podczas której Kandydatowi będą zadawane pytania związane z tematem i realizacją projektu: podstawy teoretyczne, dane, analizy statystyczne i potencjalne wyzwania w realizacji projektu (30% oceny).

Data dodania ogłoszenia: 2019-11-08 17:39:11

« wróć do ofert pracy