Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział ChemiiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Wymagania:

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej prowadzonej przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
Pozostałe wymagania:
- ukończone studia magisterskie na kierunku chemia lub na kierunkach pokrewnych (nauka o materiałach, fizyka)
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową i przygotowanie opracowania wyników naukowych w postaci publikacji;
- umiejętność pracy z oprogramowaniem Office, oraz oprogramowaniem do przetwarzania danych i prezentacji wyników naukowych, w tym Origin, ChemSketch, Mercury, oraz oprogramowaniem służącym do rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów (WinGX lub analogiczne oprogramowanie)
- umiejętność wykonywania pomiarów strukturalnych metodami dyfrakcyjnymi, pomiarów magnetycznych przy użyciu magnetometru SQUID, oraz pomiarów spektroskopowych (spektroskopia absorpcyjna IR, UV-VIS-NIR, spektroskopia fotoluminescencyjna w zakresie UV-Vis-NIR itd.)
- doświadczenie w pracy naukowej dotyczącej syntezy i charakterystyki fizykochemicznej funkcjonalnych materiałów molekularnych, preferowane doświadczenie w pracy badawczej dotyczącej magnetyków molekularnych oraz badania ich właściwości magnetycznych i optycznych (absorpcja, fotoluminescencja).

Opis zadań:

Synteza i pełna charakterystyka strukturalna, spektroskopowa i magnetyczna związków wykazujących przełączalność właściwości magnetycznych w okolicy temperatury pokojowej, zbudowanych z heterometalicznych układów koordynacyjnych opartych na policyjanometalanach. Interpretacja wyników badawczych i przygotowanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 19 listopada 2019, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe na okres 19 miesięcy na łączną kwotę 45 000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach, w tym 1 miesiąc w roku 2019 (2700 zł miesięcznie), 12 miesięcy w roku 2020 (2350 zł miesięcznie), 6 miesięcy w roku 2021 (2350 zł miesięcznie)

Dodatkowe informacje:

Forma składania ofert: e-mail, na adres mailowy kierownika projektu, prof. dr hab. Barbara Sieklucka: barbara.sieklucka@uj.edu.pl
Data rozstrzygnięcia konkursu: 21 listopad 2019r. Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 grudzień 2019r.
Wymagane dokumenty: CV zawierające listę zainteresowań naukowych, nabytych umiejętności, opis dotychczasowej pracy naukowej i listę osiągnięć naukowych, w tym publikacji, wystąpień konferencyjnych, nagród
i wyróżnień; kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z wykazem ocen ze studiów magisterskich. Oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie (formularz dostępny na stronie CAWP UJ). Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 20 listopada 2019r. w celu weryfikacji deklarowanej wiedzy i umiejętności kandydata.

Data dodania ogłoszenia: 2019-11-08 18:43:10

« wróć do ofert pracy