Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Chemii Bioorganicznej PANPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

II. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
1. Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie chemii, biologii, fizyki lub pokrewny, lub spełnianie warunków wskazanych w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).
2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu biologii molekularnej, biochemii. Mile widziane doświadczenie z dziedziny biokrystalografii.
3. Entuzjazm do pracy eksperymentalnej.
4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

SŁOWA KLUCZOWE: produkcja i oczyszczanie białek, krystalizacja białek, krystalografia makromolekuł, biochemia. Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
I. Opis projektu Głównym celem projektu jest otrzymanie trójwymiarowych peptydowo-organicznych szkieletów supramolekularnych oraz wykorzystanie ich do krystalizacji białek. Realizacja tego projektu może przynieść praktyczne korzyści w wielu dziedzinach bazujących na informacjach strukturalnych o budowie makromolekuł. Krystalografia makrocząsteczek jest podstawową metodą uzyskiwania takich informacji z rozdzielczością atomową. Jednak jej sukces jest uzależniony od uzyskania dobrej jakości kryształów. Niektóre typy białek opierają się standardowym procedurom krystalizacji, dlatego ciągle rozwijane są nowe metody krystalizacji. Konstrukcja supramolekularnych peptydowo-organicznych szkieletów i ich wykorzystanie do krystalizacji białek może stworzyć podwaliny pod rozwój nowej, nieznanej dotychczas metody otrzymywania dobrej jakości kryształów białek.
Dodatkowe informacje:
1. Badania oraz prace doktorskie będą realizowane w ramach projektu SYMFONIA 4 nr 2016/20/W/ST5/00478 zatytułowanym: „Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowanego w Zakładzie Krystalografii CBB ICHB PAN
2. Doktorant otrzyma stypendium doktoranckie w wys. 3000 zł miesięcznie przez okres zaangażowania w projekcie NCN.
3. Doktorant będzie miał pokryte koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730).

Typ konkursu NCN: SYMFONIA – ST
Termin składania ofert: 13 grudnia 2019, 23:59
Forma składania ofert: formularz rejestracyjny
Warunki zatrudnienia:

III. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN, sporządzony na formularzu dostępnym pod adresem: https://www.ibch.poznan.pl/uploads/studium%20doktoranckie/2019/ICHB%20%20Wniosek%20o%20przyjęcie%20do%20PSD%20IPAN%20(2019-09).docx
2. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN. Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne są na stronie https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-wpolsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich.
3. Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia), listę publikacji.
4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.
5. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
6. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który może wydać opinię na temat kandydata.
IV. Zgłoszenie na konkurs należy złożyć za pośrednictwem portalu eRecruiter pod adresem https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c4fa146c5f9042e6a8a1f402e56bcfb1
V. Termin składania dokumentów upływa 13 grudnia 2019 r.
VI. Kryteria oceny kandydatów:
1. Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia.
2. Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle.
3. Wiedza kandydata w zakresie dyscypliny nauki biologiczne. 4. Znajomość tematyki wymienionej w ogłoszeniu o rekrutacji. VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2019 r.
VIII. Opis procesu rekrutacji znajduje się w Regulaminie Rekrutacji do PSD IPAN. Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o mocnych i słabych stronach ich zgłoszeń.
Dodatkowych informacji w sprawie projektu oraz warunków konkursu może udzielić: prof. UAM dr hab. Mirosław Gilski e-mail: mirek@amu.edu.pl

Dodatkowe informacje:

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, NIP: 777-00-02-062, REGON: 000849327 (zwanego w dalszej części Instytutem).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, NIP: 777-00-02-062, REGON: 000849327 lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego. 7. Dane osobowe wybranego w konkursie kandydata mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku.

Data dodania ogłoszenia: 2019-11-13 15:39:31

« wróć do ofert pracy