Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PANŁódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: DOKTORANT-STYPENDYSTA
Wymagania:

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia lub kierunku pokrewnym z preferencją uzyskania dyplomu w ciągu ostatnich 5 lat lub student ostatniego roku stacjonarnych studiów magisterskich kierunku chemicznego.
2. Status doktoranta w CBMM PAN lub gotowość do uczestnictwa w Szkole Doktorskiej BioMedChem w Łodzi.
3. Przygotowanie w zakresie chemii organicznej, podstawowa znajomość chemii polimerów.
4. Znajomość technik analitycznych (NMR, UV, IR, GPC).
5. Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.0

Opis zadań:

1. Przygotowanie reagentów, inicjatorów i komonomerów koniecznych do syntezy polimerów laktydu.
2. Synteza kopolimerów laktydu z monomerami winylowymi.
3. Analiza struktury i termicznych właściwości otrzymanych kopolimerów, badanie procesów degradacji kopolimerów.
4. Przygotowywanie raportów, publikacji naukowych, prezentacji na konferencje.
5. Zadania wynikające z obowiązków słuchacza Szkoły Doktorskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 września 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium NCN: 4500 zł/miesiąc przez 33 miesiące.
Miejsce realizacji zadań w ramach projektu: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Dział Polimerów
Rodzaj projektu: Opus16, ST8
Kierownik projektu: dr hab. Melania Bednarek

Termin składania ofert: nabór ciągły do 30 września 2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Kandydatury będą rozpatrywane w naborze ciągłym wg. kolejności składania ofert
Konkurs nie musi być rozstrzygnięty pozytywnie mimo zgłoszenia się kandydatów.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny z danymi kontaktowymi.
2. Życiorys – CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.
3. Kopia dyplomu lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra.
4. Przynajmniej 1 list rekomendacyjny od promotora lub opiekuna bezpośrednio współpracującego z kandydatem.

Forma składania ofert: Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres e-mail: bjezyn@cbmm.lodz.pl, do wiadomości: bednarek@cbmm.lodz.pl, temat: "PhD NCN in DP", załączenie wymaganych dokumentów w formacie PDF. W trakcie postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje:

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.”

Klauzula informacyjna:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Data dodania ogłoszenia: 2020-02-18 12:31:12

« wróć do ofert pracy