MINIATURA 2 – najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Terminy składania wniosków i planowanie działania naukowego

 1. Kiedy można składać wnioski w konkursie MINIATURA 2?

  Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

  Planowane jest również ogłoszenie konkursu MINIATURA 3 w 2019 roku.

 2. Jeśli dostanę finansowanie, kiedy będę mógł rozpocząć działanie naukowe?

  Działanie naukowe można zacząć realizować, gdy decyzja dyrektora Centrum o przyznaniu finansowania staje się ostateczna, czyli gdy nie przysługuje prawo wniesienia odwołania od niej.

  Uwaga: zaplanowanie np. wyjazdu konferencyjnego w terminie wcześniejszym niż termin uprawomocnienia się decyzji jest równoznaczny z niemożnością wykonania takiego działania.

 3. Czy mogę wybrać inną datę rozpoczęcia realizacji działania naukowego niż wynikająca z terminu uprawomocnienia się decyzji?

  NIE

  Działanie naukowe rozpoczyna się w dniu, w którym decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki stała się ostateczna. Choć wnioskodawca proszony jest o podanie w systemie OSF orientacyjnej daty rozpoczęcia realizacji działania, to data ta nie jest wiążąca na żadnym etapie oceny ani realizacji działania naukowego.

 4. Planuję dłuższą przerwę w pracy. Czy jeśli złożę teraz wniosek i uzyskam finansowanie działania naukowego, to czy będę mógł odroczyć jego realizację o kilka lub kilkanaście miesięcy?

  NIE

  Działanie naukowe rozpoczyna się w dniu, w którym decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki stała się ostateczna. Działanie należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

Pojedyncze działanie naukowe

 1. Jakie działanie naukowe można sfinansować w ramach MINIATURY 2?

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które obejmują realizację jednego spośród wymienionych poniżej działań naukowych:

  a) badania wstępne,

  b) badania pilotażowe,

  c) kwerenda,

  d) staż naukowy,

  e) wyjazd konferencyjny,

  f) wyjazd badawczy,

  g) wyjazd konsultacyjny.

  Wybór działania należy do wnioskodawcy. Ocena, czy zaplanowane we wniosku działanie można uznać za pojedyncze działanie naukowe, należy do Zespołu Ekspertów. W celu zachowania zasady bezstronności, Centrum nie doradza w zakresie wyboru rodzaju działania naukowego we wniosku składanym w konkursie MINIATURA 2.

 2. Czy w ramach jednego wniosku w konkursie MINIATURA 2 można wnioskować jednocześnie o środki finansowe np. na wyjazd konferencyjny oraz na kwerendę?

  NIE

  Wnioskodawca może wskazać tylko jedno działanie naukowe.

Osoba realizująca działanie naukowe a stopnie i tytuły naukowe

 1. Posiadam stopień naukowy doktora. Jak obliczyć, czy spełniam kryterium dotyczące uzyskania stopnia naukowego doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem?

  Warunek konkursu zostanie spełniony, jeżeli stopień naukowy doktora został uzyskany 1 stycznia 2006 r. lub później.

  W konkursie, w którym nabór prowadzony jest w 2018 roku, osobą realizującą działanie naukowe mogą być ci naukowcy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w roku 2018, ale najpóźniej w dniu złożenia wniosku, a także w 12 latach przed rokiem 2018, czyli: w roku 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 i 2006.

  Do powyższego okresu nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim,  urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

 2. Spełniam kryterium dotyczące uzyskania stopnia naukowego doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, ale posiadam już stopnień naukowy doktora habilitowanego/tytuł profesora. Czy wciąż kwalifikuję się jako osoba realizująca działanie naukowe w konkursie MINIATURA 2?

  TAK

  Uzyskanie dalszych stopni i tytułów naukowych nie wpływa na możliwość realizowania działania naukowego w konkursie MINIATURA 2. Istotna jest jedynie data uzyskania stopnia naukowego doktora, który jest niezbędny, by móc startować w tym konkursie.

Osoba realizująca działanie naukowe a forma zatrudnienia w jednostce wnioskującej

 1. Jestem zatrudniony w jednostce wnioskującej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czy mogę startować w konkursie MINIATURA 2?

  NIE

  Osoba realizująca działanie naukowe musi być na dzień złożenia wniosku zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

 2. Jestem zatrudniony w jednostce wnioskującej na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy mogę startować w konkursie MINIATURA 2?

  TAK

  Warunki konkursu nie określają wymiaru czasu pracy, a jedynie formę zatrudnienia.

 3. Jestem zatrudniony w jednostce wnioskującej na podstawie umowy o pracę na innym stanowisku niż naukowe. Czy mogę startować w konkursie MINIATURA 2?

  TAK

  Warunki konkursu nie określają, na jakim stanowisku musi być zatrudniona osoba realizująca działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA 2.

Osoba realizująca działanie naukowa a inni wykonawcy

 1. Czy w ramach działania naukowego MINIATURA 2 mogę wskazać wykonawców lub zespół naukowy?

  NIE

  W ramach konkursu MINIATURA 2 nie można zaplanować udziału innych wykonawców niż osoba realizująca działanie naukowe.

  Wyjątek stanowi tzw. wykonawca zbiorowy tj. w przypadku MINIATURY, minimum dwie osoby o jednorodzajowym zakresie obowiązków, np. ankieterzy lub uczestnicy badań. Wykonawca zbiorowy nie jest zaangażowany merytorycznie w realizację działania.

 2. Czy mogę zaplanować koszty związane np. z przyjazdem konsultantów zewnętrznych?

  NIE

  W konkursie MINIATURA 2 jedynym wykonawcą jest osoba realizująca działanie naukowe. W związku z tym wszelkie koszty związane z udziałem innych osób w jego realizacji są niekwalifikowalne.

MINIATURA 2 a ograniczenia w składaniu wniosków

 1. Jestem laureatem konkursu MINIATURA 1. Czy mogę ubiegać się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA 2?

  NIE

  Osobą realizującą działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA można być tylko raz.

 2. Czy można jednocześnie ubiegać się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA 2 oraz w innym konkursie ogłoszonym przez NCN, w którym prowadzony jest nabór np. OPUS, SONATA, SONATA BIS?

  TAK

  Osobą realizującą działanie naukowe w konkursie MINIATURA 2 może być osoba, która na dzień złożenia wniosku nie kierowała/nie kieruje realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN, bądź nie jest laureatem konkursów organizowanych przez NCN na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

  W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu złożonego w innym konkursie ogłoszonym przez NCN np. OPUS, SONATA, SONATA BIS, w konkursie MINIATURA  2 nie należy składać wniosku, w którym jako osobę realizującą działanie naukowe wskazano kierownika tego projektu.

 3. W konkursie MINIATURA 1 złożyłem wniosek, który po ocenie merytorycznej nie został zakwalifikowany do finansowania. Czy mogę złożyć ponownie ten sam lub zupełnie inny wniosek w konkursie MINIATURA 2?

  TAK

  Warunki konkursu MINIATURA 2 nie ograniczają możliwości składania wniosków odrzuconych w MINIATURZE 1.

 4. Czy w konkursie MINIATURA 2 mogę złożyć więcej niż jeden wniosek, w którym występuję jako osoba realizująca działanie naukowe?

  NIE

  W konkursie MINIATURA 2 można jednocześnie złożyć tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest przewidziana jako osoba realizująca działanie naukowe.

 5. Czy w konkursie MINIATURA 2 mogę ponownie złożyć wniosek, jeśli mój wniosek został odrzucony na etapie oceny merytorycznej?

  NIE

  W całym konkursie MINIATURA 2 można złożyć tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest przewidziana jako osoba realizująca działanie naukowe i który przejdzie pełny proces oceny.

 6. Czy w konkursie MINIATURA 2 mogę ponownie złożyć wniosek, który został odrzucony na etapie oceny  formalnej?

  TAK

  Wniosek, w którym dana osoba jest przewidziana jako osoba realizująca działanie naukowe może zostać złożony ponownie tylko w przypadku, gdy zostanie on odrzucony na etapie oceny formalnej. Wniosek ten może zostać złożony ponownie dopiero wtedy, gdy decyzja Dyrektora NCN dotycząca odmowy finansowania stała się ostateczna.

 7. Jeśli w konkursie MINIATURA 2 mój wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej i chcę ponownie złożyć wniosek, to czy mogę złożyć inny wniosek, czy musi to być ten sam wniosek z poprawionymi jedynie błędami formalnymi?

  TAK

  Wnioskodawca może złożyć ten sam wniosek lub nowy.

 8. Czy w konkursie MINIATURA 2 można złożyć więcej niż jeden wniosek, w którym jako wnioskodawca wskazany jest ten sam podmiot?

  TAK

  W konkursie MINIATURA 2 nie ma ograniczenia dotyczącego liczby wniosków składanych przez jeden podmiot.

Koszty w ramach MINIATURY 2

 1. Czy maksymalna możliwa kwota dofinansowania 50 000 zł zawiera również koszty pośrednie (10%)?

  TAK

  Osoba realizująca może zaplanować na działanie naukowe od 5000 do 50 000 zł. Koszty pośrednie muszą zawierać się w ramach maksymalnej puli finansowania. Koszty pośrednie oblicza się na podstawie kosztów bezpośrednich przeznaczonych na realizację działania naukowego.

 2. Jak powinny być skalkulowane planowane wydatki w konkursie MINIATURA 2?

  Kosztorys powinien być skalkulowany realistycznie, z zachowaniem zasady efektywności kosztowej, czyli uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

  Proszę pamiętać, że wszystkie koszty powinny być spójne z działaniem naukowym.

 3. Czy w ramach realizacji działania naukowego można zaplanować wypłatę wynagrodzeń?

  NIE

  W ramach realizacji działania można zaplanować wypłatę wynagrodzeń tylko dla wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Należy zwrócić uwagę, że wykonawca zbiorowy to minimum dwie osoby o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy) oraz uczestnicy badań. Kategoria ta nie obejmuje techników i laborantów.

Składanie wniosku i podpisywanie OWU

 1. Czy w konkursie MINIATURA 2 w systemie ZSUN/OSF można załączyć skan wniosku podpisanego odręcznie?

  NIE

  W konkursie MINIATURA 2 wnioski należy podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

 2. W jaki sposób można potwierdzić odbiór decyzji?

  Decyzję wysyłaną na adres ESP (ePUAP) wnioskodawcy uznaje się za doręczoną po otrzymaniu przez Centrum Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). UPP wystawiane jest automatycznie w momencie wpłynięcia dokumentu na adres ESP (ePUAP) podmiotu publicznego i nie wymaga jakiegokolwiek działania ze strony pracowników tego podmiotu. Obowiązek sprawdzania ESP spoczywa na wnioskodawcy. Data otrzymania UPP będzie uznana za datę skutecznego doręczenia decyzji.

  W przypadku jednostek niemających uprawnień podmiotu publicznego za datę skutecznego doręczenia decyzji uznana będzie data odesłania do Centrum UPD.

  W przypadku nieotrzymania UPP albo UPD decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki uznaje się za skutecznie doręczoną w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.

 3. Czy w konkursie MINIATURA 2 podpisywana jest umowa?

  NIE

  W konkursie MINIATURA 2 umowa nie jest podpisywana. Zasady finansowania i realizacji działania naukowego regulują Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 2, stanowiące załącznik nr 6 do ogłoszenia o konkursie. Składając wniosek wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią OWU i je akceptuje.

Dokonywanie zmian w ramach MINIATURY 2

 1. Czy po rozpoczęciu realizacji działania można zmienić jednostkę będącą wnioskodawcą?

  NIE

  W konkursie MINIATURA 2 działanie realizowane jest w podmiocie będącym wnioskodawcą, któremu Dyrektor NCN przyznał decyzją środki finansowe.

 2. Czy po rozpoczęciu realizacji działania można zmienić osobę realizującą działanie?

  NIE

  W ramach konkursu MINIATURA 2 działanie realizowane jest przez osobę wskazaną przez wnioskodawcę we wniosku.

 3. Czy możliwe jest dokonywanie zmian w zakresie planowanych wydatków?

  TAK

  W przypadku wniosku zakwalifikowanego do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 osoba realizująca działanie, po uzyskaniu pisemnej zgody wnioskodawcy, może dokonać przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami planowanych wydatków. Zasadność zmiany zostanie oceniona na etapie oceny raportu końcowego.