Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne


UWAGA: w związku z wprowadzonymi ułatwieniami w realizacji grantów, począwszy od konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14 zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.

Kierownik projektu, który wnioskował o finansowanie projektu jako osoba fizyczna, po zakwalifikowaniu projektu do finansowania uzyskuje promesę finansowania. Po otrzymaniu decyzji przyznającej promesę finansowania projektu badawczego, kierownik projektu jest zobowiązany  przesłać, w terminie wskazanym w decyzji, w formie elektronicznej, na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP, dokument zawierający:

  • oświadczenie wskazanego we wniosku podmiotu, w którym wnioskodawca planuje realizować projekt badawczy, o gotowości zatrudnienia wnioskodawcy w formie zgodnej z wnioskiem, w celu realizacji przedmiotowego projektu badawczego lub
  • potwierdzenie już istniejącego stosunku zatrudnienia w podmiocie uprawnionym na podstawie art. 10 pkt. 1-8 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 615, z późn. zm.) do otrzymania ze strony NCN środków pieniężnych na finansowanie projektów badawczych.

Dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub wysłać skan własnoręcznie podpisanego dokumentu.

Przez stosunek zatrudnienia NCN rozumie umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne: zlecenia i umowę o dzieło. W oświadczeniu, o którym mowa powyżej, należy wskazać zgodną z wnioskiem o finansowanie projektu, planowaną formę zatrudnienia kierownika.

Przykładowe oświadczenie kierownika jednostki

Po otrzymaniu jednego z ww. dokumentów Dyrektor NCN wyda decyzję przyznającą podmiotowi, będącemu miejscem realizacji projektu, środki finansowe, z zastrzeżeniem dopełnienia następujących dwóch czynności tj. złożenia w Narodowym Centrum Nauki w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji:

  1. podpisanego podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez kierownika projektu oraz  osobę/y umocowaną/e do podpisywania umów w imieniu podmiotu, projektu umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego,
  2. potwierdzenia zatrudnienia wnioskodawcy przez ten podmiot (poprzez przedłożenie stosownego oświadczenia z podaniem daty i formy zatrudnienia lub kopii umowy) – o ile nie zostało dostarczone wcześniej.

Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP.

Projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego wraz z załącznikami będzie dostępny w systemie Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) administrowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) na stronie www.osf.opi.org.pl po wydaniu decyzji o przyznaniu środków finansowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 1071 t.j.) warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie osoby, która uzyskała promesę finansowania przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt. 1-8 i 10 ustawy o zasadach finansowania nauki. W związku z powyższym przepisem, termin początkowy zatrudnienia nie może być późniejszy niż termin zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Po podpisaniu przez Dyrektora NCN umowa o realizację i finasowanie projektu badawczego zostanie odesłana na adres ESP podmiotu realizującego projekt oraz adres skrytki ePUAP kierownika projektu (w przypadku kiedy kierownik nie podał adresu ePUAP, umowa zostanie odesłana na jego adres e-mail).

Obsługę procesu podpisywania decyzji oraz decyzji w sprawie przyznania promesy finansowania zapewnia Dział Obsługi Wniosków, natomiast w sprawie umów należy kontaktować się z pracownikami Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców.