Kto może otrzymać pomoc publiczną?


O pomoc publiczną na realizację projektu badawczego lub pomoc de minimis na finansowanie stażu podoktorskiego może ubiegać się przedsiębiorca.

Kim jest przedsiębiorca w myśl przepisów o pomocy publicznej?

Przez przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Przedsiębiorstwem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną oraz źródła finansowania. Przedsiębiorstwem w myśl przepisów prawa Unii Europejskiej może być również podmiot sektora publicznego prowadzący działalność gospodarczą, w tym organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w zakresie w jakim prowadzi działalność gospodarczą.

Bez znaczenia w tym zakresie są również źródła finansowania danego podmiotu oraz cel działalności. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcą będzie więc zarówno spółka prawa handlowego, jednoosobowa działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo państwowe lub komunalne, jak i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, szpitale etc.

Czym jest działalność gospodarcza?

Przez działalność gospodarczą należy rozumieć, zgodnie z orzecznictwem sądów Unii Europejskiej, oferowanie towarów i usług na rynku (np. pkt 19 sprawy C-475/99, Ambulanz Glöckner, [2001] ECR I-8089 oraz pkt 75 połączonych spraw C-180/98 do C-184/98, Pavlov and Others, [2000] ECR I-6451). Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej oraz usługowej. Nie jest istotne również występowanie zarobkowego charakteru działalności.

Tym samym, w przypadku, gdy realizacja projektu badawczego będzie związana z prowadzoną przez dany podmiot działalnością gospodarczą lub gdy brak jest możliwości wyraźnego rozdzielenia rodzajów działalności (gospodarczej i niegospodarczej), Wnioskodawca będzie uznany za przedsiębiorstwo w myśl przepisów o pomocy publicznej.