dr Jerzy Frączek

Jerzy Frączek

dr Jerzy Frączek

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
  • Adres e-mail: Jerzy Frączek
  • Numer telefonu: (12) 3419165
 

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra biologii ze specjalnością biologia molekularna. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Immunologii dotyczyła wpływu limfocytów z uaktywnionym procesem apoptozy inicjowanym terapią fotodynamiczną na monocyty. W trakcie studiów doktoranckich w latach 2004-2007 odbył staż zagraniczny w Lerner Research Institute, CCF w Cleveland, USA, gdzie zajmował się badaniem szlaku przekazu sygnału z receptora Interleukiny 1. Po obronie rozprawy doktorskiej z tego tematu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora biologii. Laureat „Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego” przyznawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W latach 2009-2011 pracował w Laboratory of Molecular Biology, Medical Research Council w Cambridge, UK, gdzie tematem jego badań były mechanizmy odpowiedzialne za inicjację odpowiedzi immunologicznej typu Th2 w modelu astmy oraz subpopulacje komórek biorące w niej udział. Od roku 2012 podjął pracę jako adiunkt w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ Collegium Medicum w Krakowie, a w roku 2013 również w nowo utworzonym Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ jako ekspert ds. transferu technologii. Od stycznia 2014 r. rozpoczął pracę w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu.