prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

Leszek Kaczmarek

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

  • Jednostka: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
  • Pracownia Neurobiologii Molekularnej
 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (biochemia/biologia molekularna, 1981 r.); doktorat z biologii komórki/hematologii doświadczalnej, 1983 r.; habilitacja z biologii/onkologii doświadczalnej, 1988 r. Od 1986 r. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN (kierownik Pracowni Neurobiologii; profesor od 1996; przewodniczący Rady Naukowej, od 2007). Autor ponad 170 publikacji w czasopismach międzynarodowych, cytowanych ponad 6000 razy, H-indeks = 44.

Główne osiągnięcia badawcze: wykazanie roli białka c-Myc w regulacji cyklu komórkowego; odkrycie zjawiska pobudzenia ekspresji genów w mózgu ssaków w uczeniu się; odkrycie apoptozy w mózgu dorosłych zwierząt; wykazanie roli cykliny D2 w powstawaniu nowych neuronów w mózgu dorosłych myszy; pokazanie udziału metaloproteazy macierzy zewnątrzkomórkowej, MMP-9 w plastyczności synaptycznej, uczeniu się i pamięci oraz chorobach neuropsychiatrycznych.

Promotor w 30 zakończonych przewodach doktorskich. Kierownik ponad 40 projektów badawczych krajowych i zagranicznych, w tym siedmiu PR UE. Ponad 100 zaproszeń na wykłady podczas zjazdów i sympozjów naukowych; ponad 200 innych wykładów na zaproszenie. Udział w komitetach programowych światowych i europejskich kongresów naukowych. Laureat Nagrody FNP w 2000 r. Członek: PAN, EMBO, Academia Europaea. Członek władz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in., TPKN, PTBUN, IBRO; ISN; EMBO; Vice-President European Molecular Biology Conference; Przewodniczący Komitetu Neurobiologii PAN (1999-2003); Przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych PAN (2003-2007), Członek Neuroscience Panel, Starting Grants ERC (2007-2012).

Publikacje