prof. dr hab. Ryszard Kierzek

prof. dr hab. Ryszard Kierzek

  • Jednostka: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 

Od 1974 r. jest pracownikiem Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Chemii i Biologii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych. Studia ukończył w 1974 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracę doktorską obronił w 1978 r., pracując pod kierunkiem Profesora Macieja Wiewiórowskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 1988, a od roku 2000 jest profesorem nauk chemicznych. Zajmuje się badaniami różnych aspektów RNA, takich jak chemiczna synteza naturalnych i modyfikowanych oligonukleotydów RNA, DNA, LNA, 2’-O-metyloRNA, badaniami właściwości termodynamicznych oraz strukturalnych naturalnych i modyfikowanych RNA, jak również regulacją procesów biologicznych z udziałem RNA. Te szeroko zakrojone badania mają na celu, poprzez poznanie korelacji struktury i funkcji RNA, inhibicję aktywności biologicznej patogennych RNA związanych z chorobami człowieka. Kierownik licznych grantów naukowych (KBN, MNiSW, FNP, NCN, NIH), w ostatnich 5 latach pod jego kierunkiem realizowanych było sześć projektów badawczych. Dorobek naukowy obejmuje blisko 150 publikacji, które cytowane były łącznie ponad 6300 razy, jego Indeks Hirscha wynosi 40.

Odbył kilkanaście różnych staży naukowych w Stanach Zjednoczonych, które trwały łącznie około 9 lat. Pracował między innymi w City of Hope National Medical Center, University of Colorado w Boulder i University of Rochester. W latach 1999-2005 za badania został dwukrotnie nagrodzony stypendium badawczym przez Fogarty International Research Collaboration Award (FIRCA), National Institutes of Health (NIH). W latach 2004-2008 był członkiem komitetu naukowego Human Frontier Science Program Organization (HFSP) z siedzibą w Strasburgu, przyznającego granty badawcze. Komitet składa się z 24 osób z całego świata, profesor Kierzek był jedynym przedstawicielem z krajów Europy Wschodniej i Środkowej w tym komitecie. W 2008 r. uzyskał subsydium profesorskie Mistrz a w 2015 r. wyjazdowe stypendium naukowe (WSN) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Od 2010 r. jest członkiem Editorial Board czasopisma Nucleic Acids Research. Jest autorem kilku artykułów opublikowanych w Forum Akademickim i Sprawach Nauki na temat oceny publikowalności naukowej w Polsce. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.