Zestawienia wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN


Przedstawiamy zestawienia jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN. Ubiegłoroczne zestawienia zostały uzupełnione o dane dla konkursów rozstrzygniętych w 2016 r. oraz aktualną na 2016 r. liczbę pracowników naukowych poszczególnych jednostek naukowych.

Zestawienia stanowią propozycję spojrzenia na aktywność grantową wnioskodawców Narodowego Centrum Nauki w kontekście kategorii naukowych przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz liczby zatrudnionych pracowników. Jednostki zostały uszeregowane według przygotowanego przez KEJN podziału na grupy nauk uwzględniającego przyznane kategorie naukowe.

Zestawienia:

Struktura zestawień

Zestawienia zostały przygotowane na podstawie danych gromadzonych: w systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF), w systemie POLON oraz publikowanych przez KEJN i obejmują dane dotyczące wnioskodawców w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2016. W tym okresie NCN rozstrzygnęło 55 konkursów na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie (z wyłączeniem inicjatyw międzynarodowych): MAESTRO 3-7, HARMONIA 3-7, OPUS 4-11, PRELUDIUM 4-11, SONATA 4-11, SONATA BIS 2-5, FUGA 2-5, ETIUDA 1-4, SYMFONIA 1-4, POLONEZ 1-2, BEETHOVEN 1 oraz dwie edycje konkursu TANGO.

Wyłączając konkurs TANGO realizowany we współpracy z NCBR, w pozostałych wymienionych konkursach złożono łącznie w latach 2013-2016 prawie 42,7 tys. wniosków, a wśród nich 8 663 otrzymało finansowanie na łączną kwotę ponad 3,87 mld zł (zob. tabela). Należy zaznaczyć, że podstawą prezentowanych zestawień są dane aktualne na dzień rozstrzygnięcia kolejnych konkursów. Nie uwzględniają one zatem późniejszych odwołań czy rezygnacji ze strony wnioskodawców. Tabela nie uwzględnia także danych dla konkursu TANGO.

 

Zestawienie liczby i wysokości finansowania wniosków złożonych i zakwalifikowanych do finansowania w latach 2013-2016
 2013201420152016Ogółem
Liczba rozstrzygniętych konkursów1412121453
Liczba złożonych wniosków10 56411 43210 9399 63242 663
Liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania2 4331 8042 0382 3718 663
Wysokość przyznanego finansowania (mln zł)1 002,26760,31958,131 141,693 872,83

W zestawieniach dla lat 2013-2016 ujęto wnioskodawców, którzy wzięli udział w ww. konkursach – jednostki naukowe (z wyodrębnieniem wydziałów i innych jednostek w przypadku uczelni wyższych) wraz z przypisaną im grupą wspólnej oceny (GWO) oraz kategorią naukową według kategoryzacji KEJN. W osobnym zestawieniu ujęto jednostki naukowe, w przypadku których nie udało się zidentyfikować GWO oraz innych wnioskodawców nieuwzględnionych w kategoryzacji KEJN, którzy:

 • otrzymali co najmniej jeden grant w latach 2013-2016, w przypadku zestawienia zbiorczego dla lat 2013-2016,
 • co najmniej 1 grant w poszczególnych latach w przypadku zestawień rocznych.

W przypadku zestawienia wnioskodawców w konkursach rozstrzygniętych w 2015 r. i 2016 r. pominięto dane dla konkursu SYMFONIA, ze względu na fakt, że projekty finansowane w ramach tego konkursu są prowadzone we współpracy konsorcyjnej kilku jednostek i przypisanie wysokości przyznanego finansowania tylko dla lidera konsorcjum może zniekształcać interpretację danych zawartych w zestawieniu.

Zestawienia zawierają następujące dane:

 1. grupa wspólnej oceny (GWO);
 2. kategoria KEJN przypisana danej jednostce, zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. z 4 lipca 2014 r. oraz jego aktualizacją z dn. 29 czerwca 2016 r.;
 3. nazwa jednostki uczelnianej;
 4. nazwa jednostki głównej;
 5. liczba wniosków złożonych w konkursach NCN rozstrzygniętych w poszczególnych latach;
 6. liczba grantów pozyskanych w konkursach NCN rozstrzygniętych w poszczególnych latach;
 7. liczbowy współczynnik sukcesu;
 8. wysokość przyznanego finansowania.

Ponadto zestawienia zawierają również informację o (9) liczbie pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych, (10) wysokości przyznanego finansowania w przeliczeniu na jednego pracownika oraz (11) źródle danych o liczbie zatrudnionych osób.

Uwagi o interpretacji danych

We wszystkich prezentowanych zestawieniach wnioskodawcy zostali uporządkowani w ramach grup wspólnej oceny (GWO). W zestawieniach uwzględniono również wnioskodawców nieprzypisanych do żadnej z grup GWO przy zachowaniu podziału na jednostki naukowe oraz innych wnioskodawców. W przypadku tej ostatniej grupy zaprezentowano dane jedynie dla tych wnioskodawców, którzy w rozpatrywanym okresie otrzymali co najmniej 1 grant.

W zestawieniach dla poszczególnych lat, wnioskodawców uszeregowano w kolejności malejącej według wysokości przyznanej kwoty finansowania w przeliczeniu na 1 pracownika, z wyjątkiem wnioskodawców nie będących jednostkami naukowymi, których uporządkowano wg. całkowitej wysokości przyznanej kwoty finansowania. Ze względu na zmieniającą się w poszczególnych latach liczbę pracowników naukowych w rozpatrywanych jednostkach, w zestawieniu sumarycznym dla lat 2013-2016 wnioskodawców uszeregowano w kolejności malejącej wg. całkowitej wysokości przyznanego finansowania.

Przede wszystkim należy pamiętać, że zestawienie to nie odzwierciedla jakości danej jednostki m.in. ze względu na różną kosztochłonność prac badawczych prowadzonych w ramach różnych dziedzin nauki, nawet tak bliskich sobie tematycznie jak historia i archeologia (w badaniach archeologicznych koszty projektów są znacząco wyższe, ze względu na konieczność prowadzenia prac badawczych w terenie). Ponadto należy dodać, że uczelnie wyższe oprócz działalności badawczej prowadzą również działalność dydaktyczną, co warto uwzględnić przy porównywaniu ich z instytutami badawczymi lub jednostkami Polskiej Akademii Nauk pod względem wysokości pozyskanego finansowania w przeliczeniu na pracownika naukowego.

Zestawienie nie przedstawia także pełnej aktywności grantowej jednostek: dotyczy aktywności jednostek tylko w konkursach ogłaszanych przez NCN, nie uwzględnia natomiast innych potencjalnych źródeł finansowania badań w Polsce i za granicą. Co więcej, zestawienie obejmuje także jednostki, które zajmują się głównie badaniami stosowanymi lub też, w przypadku uczelni artystycznych, nie koncentrują się na pozyskiwaniu środków na badania podstawowe. Przy interpretacji danych należy również pamiętać, że poszczególnym jednostkom przypisano wnioski składane przez osoby fizyczne, które wskazywały daną instytucję jako miejsce prowadzenia badań naukowych, realizacji stypendium bądź stażu. Należy również dodać, iż w nielicznych przypadkach informacje zawarte we wnioskach nie wskazywały jednoznacznie, z którego wydziału pochodzi dany wniosek. W takich przypadkach decyzję o przypisaniu wniosku do danej jednostki naukowej podejmowano, analizując przede wszystkim afiliacje kierownika, opiekuna naukowego projektu, jak również treść samego wniosku.

Pozycja jednostki na prezentowanej liście nie powinna być traktowana jako jednoznaczny i wystarczający wskaźnik jakości i aktywności naukowej tej jednostki.

Charakterystyka zmiennych w zestawieniach

Baza danych dla poszczególnych lat składa się z trzech zasadniczych zestawień o tej samej strukturze danych:

 1. zestawienie jednostek naukowych – wnioskodawców w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku, uporządkowanych w ramach GWO zgodnie z parametryzacją i kategoryzacją jednostek naukowych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (dane za rok 2013 r. wraz ze zaktualizowanym wykazem z 22 lipca 2014 r.);
 2. zestawienie jednostek uczelnianych, które wnioskowały o finansowanie w danym roku, w przypadku których nie udało się zidentyfikować GWO i kategorii naukowej;
 3. zestawienie innych wnioskodawców, którzy otrzymali w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku przynajmniej jeden grant, a które nie przynależą do kategorii jednostek naukowych, tj. firmy, stowarzyszenia, fundacje, muzea, szpitale itp.

W zestawieniach zawarto informacje o zatrudnieniu w jednostkach oraz ich aktywności w konkursach NCN. Aktywność grantową jednostek w ww. zestawieniach charakteryzują następujące zmienne:

 1. wnioski złożone – liczba wniosków złożonych w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku;
 2. pozyskane granty – liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku;
 3. współczynnik sukcesu – liczbowy wskaźnik sukcesu, tj. stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do składanych w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku;
 4. przyznana kwota – wysokość finansowania przyznanego na realizację wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku.

Zmienne dotyczące zatrudnienia:

 1. pracownicy naukowi – zmienna łącząca dane o liczbie pracowników naukowych wg następującej zasady: w pierwszej kolejności uwzględniono dane uzyskane od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmujące jednostki, które złożyły wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (dla konkurów rozstrzygniętych w 2013 i 2014 r. wykorzystano dane z wniosków na rok 2015; dla konkursów rozstrzygniętych w 2015 r. i 2016 r. – dane z wniosków na odpowiednio na rok 2016 i 2017). Dane dotyczą łącznej liczby etatów w jednostkach przy uwzględnianiu również części dziesiętnych tych etatów. Brakujące dane uzupełniano na podstawie informacji pozyskanych od Ośrodka Przetwarzania Informacji z baz POLON za lata 2013-2015, przy czym otrzymane dane dla lat 2013 i 2014 podają liczbę pracowników w danej jednostce uczelnianej, natomiast dane dla 2015 r. podają całkowitą liczbę pracowników w jednostce głównej. W zestawieniu za rok 2016 r. nie korzystano z danych z systemu POLON;
 2. finansowanie/pracownicy naukowi – stosunek wysokości finansowania przyznanego w konkursach NCN rozstrzygniętych w danym roku do wartości zmiennej pracownicy naukowi;
 3. źródło danych (pracownicy naukowi) – w tej kolumnie jest wskazywana baza źródłowa, z której pochodzi informacja na temat liczby pracowników naukowych w danej jednostce (zgodnie z zasadą omówioną przy zmiennej pracownicy naukowi).