RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

USŁUGI SPOŁECZNE: Zaprojektowanie i przeprowadzenie warsztatu IdeaLab, znak sprawy: DSO.271.3.8.2019

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), którego przedmiotem jest:

ZAPROJEKTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WARSZTATU IDEALAB

Ogłoszenie o zamówieniu, pobierz (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1a: Szczegółowa charakterystyka konkursu IdeLab; pobierz (pdf)

Załącznik Nr 2: Istotne postanowienia umowy; pobierz (pdf)

Załącznik Nr 3: Formularz oferty; pobierz (doc)

Załącznik Nr 4: Wykaz usług (wzór); pobierz (doc)

Załącznik Nr 5: Wykaz osób (wzór); pobierz (doc) 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.04.2019, pobierz (pdf)

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.04.2019, pobierz (pdf)

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT DO DNIA 7 MAJA 2019 R.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 31.05.2019 r., pobierz (pdf)

Informacja o udzieleniu zamówienia, pobierz (pdf)


The procedure to award a public contract for services for the price lower than the equivalent of EUR 750,000 under Article 138o of the Act of 29 January 2004 Public Procurement Law (Journal of Laws 2018.1986, as amended),concerning:

THE DEVELOPMENT AND DELIVERY OF THE IDEALAB WORKSHOP

Contract Announcement; download (pdf)

Terms of Reference; download (pdf)

Annex No. 1: Precise description of the subject of the contract; download (pdf)

Annex No. 1A: Detailed description of the IdeaLab call; download (pdf)

Annex No. 2: Major contractual clauses; download (pdf)

Annex No. 3: Bid form; download (doc)

Annex No. 4: List of services (template); download (doc)

Annex No. 5: List of persons delivering the service (template); download (doc)

Clarification to ToR of 24 April 2019, download (pdf)

Amendment of the text of the ToR of 26 April 2019, download (pdf)

EXTENSION OF DATE FOR SUBMISSION AND OPENING OF TENDER TILL 7 MAY 2019

Notification on the result of the tender procedure of 31 May 2019, download (pdf)

Information on the award of the contract, download (pdf)

Podmiot udostęInformation on the award of the contractpniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Barbara Świątkowska
Informację wprowadził do BIP: Joanna Kolaszyńska
Data wytworzenia informacji: 23-04-2019
Data udostępnienia w BIP: 23-04-2019
Data ostatniej aktualizacji: 27-06-2019

Opublikował: Joanna Kolaszyńska
Publikacja dnia: 23.04.2019 13:05
Dokument oglądany razy: 672
Podlega Ustawie