pt., 03/02/2012 - 13:35

Rada Narodowego Centrum Nauki  informuje, że  uchwałą nr 4/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. wybrała Zespoły Ekspertów odpowiedzialne za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w  następujących konkursach NCN ogłoszonych 15 września 2011 r.:

  • OPUS: na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM: na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA: na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelności ocen projektów badawczych oraz zagwarantowania bezstronności ekspertów zaangażowanych w ten proces, Rada NCN postanowiła w tej fazie konkursów podać do publicznej wiadomości jedynie nazwiska przewodniczących Zespołów Ekspertów w poszczególnych panelach, którzy zostali wskazani przez Radę do pełnienia tej funkcji uchwałą nr 3/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. Natomiast pełna lista osób biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów zostanie ogłoszona do końca 2012 roku, po zakończeniu wszystkich procedur konkursowych.

Równocześnie, Rada NCN prosi wnioskodawców o niekontaktowanie się w sprawach związanych z konkursami z przewodniczącymi Zespołów Ekspertów, a jedynie z odpowiednimi Koordynatorami Dyscyplin NCN.

Lista przewodniczących Zespołów Ekspertów w poszczególnych panelach:

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS)

ZE HS1: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

ZE HS2: prof. dr hab. Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

ZE HS3: dr hab. prof. UJ Jerzy Zdrada (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

ZE HS4A: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław)

ZE HS4B: prof. dr hab. Jan Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)

ZE HS5: prof. dr hab. Tadeusz Biernat (Krakowska Szkoła Wyższa)

ZE HS6: dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Nauki Ścisłe i Techniczne (ST)

ZE ST1: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki (Uniwersytet Śląski, Katowice)

ZE ST2: prof. dr hab. Krzysztof Redlich (Uniwersytet Wrocławski)

ZE ST3: prof. dr hab. Michał Oleś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

ZE ST4: prof. dr hab.inż. Zbigniew Adamczyk (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków)

ZE ST5A: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki)

ZE ST5B: prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński (Politechnika Poznańska)

ZE ST6: prof. dr hab. inż. Jan Węglarz (Politechnika Poznańska)

ZE ST7: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (Uniwersytet Zielonogórski)

ZE ST8A: prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek (Politechnika Warszawska)

ZE ST8B: prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (Politechnika Krakowska)

ZE ST9: dr hab. Ewa Szuszkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

ZE ST10: prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Wrocław)

Nauki Życiu (NZ)

ZE NZ1: prof. dr hab. Maciej Małecki (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

ZE NZ2: prof. dr hab. Marek Świtoński (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)

ZE NZ3: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki (Instytut Farmakologii PAN, Kraków)

ZE NZ4: prof. dr hab. Jan Kotwica (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn)

ZE NZ5: prof. dr hab. Anetta Undas (Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków)

ZE NZ6: prof. dr hab. Jarosław Dastych (Centrum Biologii Medycznej PAN, Łódź)

ZE NZ7: prof. dr hab. Andrzej Członkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

ZE NZ8: prof. dr hab. Jan Marek Wójcik (Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża)

ZE NZ9A: prof. dr hab. Krystyna Pierzchała-Koziec (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)

ZE NZ9B: prof. dr hab. Erwin Wąsowicz (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań).