pt., 18/12/2020 - 09:43

Dwanaście europejskich instytucji finansujących badania naukowe, przy wsparciu stowarzyszenia Science Europe, ogłasza program wielostronnej współpracy Weave, ukierunkowany na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych o wyróżniającym się poziomie naukowym. Po raz pierwszy sieć współpracy o takiej skali uruchamia szeroko zakrojoną inicjatywę wspierania dwu- i trójstronnych europejskich projektów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki.

Program Weave ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich. Program realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej, co oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Agencja wiodąca przedstawia pozostałym zaangażowanym instytucjom projekty rekomendowane do finansowania, wyłonione w wyniku tej oceny. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku; jest on wskazywany przez zaangażowane w dany projekt zespoły badawcze.

Dzięki uproszczeniu procedur program Weave umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarach i formach uznanych przez nich samych za najbardziej odpowiednie dla realizacji danego programu badań.

W pełni popieramy program Weave promujący międzynarodową współpracę badawczą w Europie – mówi Lidia Borrell-Damián, Sekretarz Generalna Science Europe. – Innowacyjne programy, takie jak Weave, przyczyniają się do wzmacniania współpracy między badaczami z krajów europejskich, a tym samym do realizacji założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Agencje uczestniczące w programie Weave, ze wsparciem Science Europe, stworzyły interaktywne narzędzie online umożliwiające naukowcom zdiagnozowanie dostępnych w ramach programu możliwości finansowania projektów badawczych.

Od 2021 r. Narodowe Centrum Nauki będzie w programie WEAVE kontynuowało współpracę z instytucjami partnerskimi z:

  • Austrii (Austrian Science Fund - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF),  
  • Czech (Czech Science Foundation - Grantová agentura České Republiky - GAČR),
  • Słowenii (Slovenian Research Agency - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS),
  • Szwajcarii (Swiss National Science Foundation - SNSF),
  • Niemiec (German Research Foundation - Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).

W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie współpracy NCN o inne instytucje finansujące badania naukowe uczestniczące w programie WEAVE.

W NCN nabór wniosków krajowych we wszystkich dyscyplinach nauki w ramach programu WEAVE będzie prowadzony w dwóch konkursach, zależnie od tego, czy rolę agencji wiodącej pełnić będzie zagraniczna instytucja partnerska czy NCN, a mianowicie:

  • w konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących (w 2021 r. w: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG); szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu znajdują się tutaj: 

    Ogłoszenie Weave-UNISONO

  • we wrześniowej edycji konkursu OPUS – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Kontakt: