Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny, Politechnika KrakowskaKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

• dobra znajomość Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
• wiedza z zakresu modelowania konstytutywnego materiałów,
• znajomość technik badawczych w zakresie mechaniki ciała stałego, w szczególności dotyczących materiałów wielofazowych,
• wiedza z zakresu prowadzenia badań nad materiałami stosowanymi w ekstremalnie niskich temperaturach,
• znajomość zagadnień związanych z akwizycją i przetwarzaniem danych pomiarowych,
• doświadczenie w prowadzeniu analizy strukturalnej metodą elementów skończonych (MES),
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• umiejętność syntetycznej prezentacji uzyskanych wyników, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej,
• czynny udział w konferencjach naukowych, sesjach kół naukowych, seminariach krajowych i zagranicznych, etc.,
• silna motywacja do zdobywania nowych umiejętności, poszerzania wiedzy i rozwoju naukowego.

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN w zakresie badania materiałów stosowanych w ekstremalnie niskich temperaturach. Kandydat będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych:
• dokonywanie selektywnego przeglądu literatury polskiej i zagranicznej,
• planowanie i przygotowanie eksperymentu oraz dobór metodologii z zakresu badań inicjacji i propagacji makro-szczeliny w materiałach metastabilnych (metale, stopy i kompozyty), w zakresie obciążeń złożonych, dla różnych poziomów temperatury (pokojowej, 77 K, 4.2K),
• opracowanie oraz analiza danych doświadczalnych,
• wieloskalowe modelowanie ewolucji makro-szczeliny w materiałach metastabilnych, z uwzględnieniem nieciągłego płynięcia plastycznego, pól mikro-uszkodzeń, oraz indukowanej odkształceniem plastycznym przemiany fazowej, w zakresie obciążeń złożonych, dla różnych poziomów temperatury,
• budowa modelu numerycznego i przeprowadzenie obliczeń odpowiadających powyższym eksperymentom, a także identyfikacja parametrów modelu w oparciu o dane doświadczalne,
• przygotowywanie raportów z badań doświadczalnych i publikacji naukowych w języku angielskim,
• czynny udział w wydarzeniach naukowych, tj. seminariach naukowych i warsztatach, konferencjach i kongresach, obronach prac naukowych,
• przygotowanie pracy doktorskiej w zakresie w/w tematyki.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 25 czerwca 2018, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

• Wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie,
• Data rozpoczęcia pracy: lipiec 2018,
• Okres stypendium: 36 miesięcy.
Stypendium będzie wypłacane co miesiąc, na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową a młodym naukowcem, która określa wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania.

Dodatkowe informacje:

Niezbędne dokumenty:
• podanie - list motywacyjny,
• CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego,
• lista ocen uzyskanych w toku studiów magisterskich, temat pracy dyplomowej, oraz termin obrony,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).
Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 25 czerwca 2018 roku, do godziny 23.59, pocztą elektroniczną na adres: blazej.skoczen@pk.edu.pl. Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, a następnie powiadomieni o ostatecznym wyniku.

Data dodania ogłoszenia: 2018-06-03 15:43:05

« wróć do ofert pracy