Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii NaukSopot, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta doktorant
Wymagania:

Wymagania formalne:
1. Tytuł magistra z dziedziny ekologii/biologii, oceanografii, ochrony środowiska, bioinformatyki lub pokrewnych. Dopuszcza się składania wniosków przez osoby, które kończą studia w najbliższych miesiącach i przedłożą opinię opiekuna pracy magisterskiej o jej stanie zaawansowania oraz zobowiązanie do przedłożenia dyplomu magistra w terminie do 30 września 2019;
2. Doświadczenie w zakresie ekologii i/lub nauk o Ziemi;
3. Umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych, w tym wielowymiarowych (np. PCA, ANOSIM, RDA);
4. Znajomość podstaw języka programowania (np. R, Matlab, Python etc.) oraz metodyki tworzenia modeli numerycznych
5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
6. Umiejętność pisania tekstów naukowych;
7. Kandydat musi również spełniać warunki regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Dodatkowo od powyższych wymagań formalnych od kandydata oczekuje się:
- zainteresowania wykorzystaniem metod numerycznych dla lepszego zrozumienia procesów kształtujących ekosystemy morskie;
- zaangażowania w prace terenowe w trudnych warunkach (np., rejsy) i nienormowanym czasie pracy (np. nocne wachty, dojazd na konferencje) oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na morzu;
- aktywnego udziału w konferencjach, festiwalach nauki i innych formach rozpowszechniania wyników projektu oraz przygotowywania publikacji naukowych w języku angielskim;
- kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia;
- motywacji i entuzjazmu do pracy naukowej;
- umiejętności komunikacyjnych i współpracy w dynamicznym zespole.

Opis zadań:

1. Analiza laboratoryjna: badanie różnych frakcji zooplanktonu oraz agregatów (organicznych i nieorganicznych) z fiordów zachodniego Spitsbergenu;
2. Udział w zaprojektowaniu numerycznego modelu zawartości poszczególnych komponentów w arktycznych wodach przybrzeżnych Spitsbergenu w zależności od parametrów środowiskowych;
3. Wdrożenie, testowanie i sprawdzanie poprawności modelu i działań obliczeń numerycznych;
4. Udział w rejsach arktycznych obejmujący przygotowanie, organizację i prowadzenie badań w rejonie Spitsbergenu;
5. Analiza statystyczna wyników oraz syntetyczne podsumowanie kolejnych etapów prac;
6. Wizualizacje obserwacji oraz wyników modelowania rozmieszczenia cząstek/planktonu w różnych warunkach środowiskowych;
7. Przygotowanie artykułów naukowych w języku angielskim oraz prezentacji konferencyjnych obejmujące aktywny udział w sympozjach/spotkaniach projektowych;
8. Regularne i terminowe sprawozdawanie postępów pracy;
9. Współpraca w in. zadaniach naukowych realizowanych w Pracowni Funkcjonowania Ekosystemów Pelagialu Zakładu Ekologii Morza IO PAN;
10. Udział w szkoleniach mających na celu podniesienie kompetencji.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2019, 17:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS w wysokości 4 500 zł/miesięcznie na okres 36 miesięcy, co oznacza netto 4 500 zł dla studentów będących już słuchaczami studiów doktoranckich (starego typu), a 4 500 zl brutto (podlega ZUS) - dla doktorantów nowo powstających szkół doktorskich, rozpoczynających działalność 1 października 2019 r.

Ofertę proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: kasiab@iopan.pl (kierownik projektu) i/lub dob@iopan.pl
Proszę o wcześniejszy, do dnia 26.08.2019, kontakt mailowy z kierownikiem projektu.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny
2) Curriculum vitae
3) Potwierdzenie posiadania tytułu magistra lub opinia opiekuna pracy magisterskiej o jej stanie zaawansowania oraz zobowiązanie do przedłożenia dyplomu magistra w terminie do 30 września 2019
4) List rekomendacyjny i/lub opinia o kandydacie poprzedniego opiekuna naukowego/promotora wraz z danymi kontaktowymi osoby opiniującej
5) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (http://www.iopan.gda.pl/praca/INFORMACJE_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH.pdf) wraz z podpisaną zgodą (podpisany skan) - http://www.iopan.gda.pl/praca/KLAUZULA_ZGODY.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2019. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się poprzez e-mail lub drogą telefoniczną w celu umówienia się na rozmowę za pomocą Skype (częściowo w języku angielskim).
W przypadku rezygnacji kandydata z najwyższą lokatą konkurs wygrywa kolejna osoba na liście o najwyższej liczbie punktów.

Dodatkowe informacje:

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest zbadanie wpływu „zaciemnienia” (ang. darkening) wód przybrzeżnych, wskutek zintensyfikowanego spływu zawiesin z lodowców/rzek, na funkcjonowanie sieci troficznych ekosystemów pelagicznych (toni wodnej) w europejskiej Arktyce. Projekt ma za zadanie zweryfikowanie, w jaki sposób udział „żywych” organizmów planktonowych, w stosunku do zawiesiny organicznej i cząstek mineralnych, zmienia się wzdłuż gradientu od odpływu lodowca/rzeki do otwartych wód w fiordach zachodniego Spitsbergenu. Badania zostaną przeprowadzone podczas dwóch letnich kampanii pomiarowych (lipiec 2019 i 2020 r.) z pokładu statku "Oceania" w co najmniej dwóch fiordach zachodniego Spitsbergenu (Hornsund, Adventfjord, Kongsfjord). W projekcie zostaną wykorzystane zarówno urządzenia bardzo zaawansowane technologicznie (nowoczesne laserowe liczniki cząstek, kamera podwodna), jak i tradycyjne metody oceanograficzne (siatki planktonowe, batometry). Zawartość wody na poszczególnych stacjach i poziomach głębokości będzie określona według kilku cech: rozmiaru, typu (mineralne vs. organiczne, żywe vs. martwe) oraz składu gatunkowego, a ostatecznie posłuży do modelowania zawartości poszczególnych komponentów w ‘zupie wodnej’ wg różnych scenariuszy zmian środowiskowych.

Data dodania ogłoszenia: 2019-07-11 12:07:08

« wróć do ofert pracy