Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut PsychologiiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: adiunkt
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
● W momencie zatrudnienia posiadanie stopnia doktora w zakresie psychologii, kognitywistyki, informatyki lub pokrewnych. Osoby, które w momencie składania dokumentów konkursowych nie posiadają jeszcze stopnia doktora winny: a) dostarczyć oświadczenie (podpisane przez promotora) o stanie zaawansowania pracy doktorskiej i planowanym terminie obrony, a także b) dostarczyć dyplom doktorski niezwłocznie po uzyskaniu stopnia, a przed podjęciem zatrudnienia na stanowisku post-doca.
● udokumentowane umiejętności w zakresie akwizycji i analizy danych fMRI i/lub sMRI
● zainteresowania w obszarze neurobiologii funkcji poznawczych
● rekomendacja samodzielnych pracowników naukowych,
● dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
● przynajmniej jedna publikacja naukowa z obszaru neuronauki (lub obszarów powiązanych)
● wysoka motywacja do pracy
● umiejętność samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów
● pracowitość i samodyscyplina
● umiejętności organizacyjne i współpracy w zespole

Dodatkowo, preferowani będą kandydaci spełniający poniższe kryteria:
● doświadczenie w prowadzeniu badań psychologicznych z zakresu psycholingwistyki lub Psychologii poznawczej i/lub neuronauki
● zainteresowania naukowe dotyczące neuronalnych podstaw przetwarzania języka
● udokumentowane zaawansowane umiejętnośći statystycznej analizy danych
● znajomość przynajmniej jednego języka programowania i poleceń Unix
● doświadczenie w przeprowadzaniu analiz MVPA

Opis zadań:

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w Instytucie Psychologii
na Wydziale Filozoficznym
w zakresie realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki ze środków OPUS pt. „Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z
użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.”;
UMO-2017/27/B/HS6/00959

Do obowiązków adiunkta będzie należało:
● opracowanie szczegółowych planów badawczych
● opracowanie materiałów do eksperymentów
● prowadzenie i koordynacja badań fMRI
● analiza danych fMRI
● analiza statystyczna, interpretacja wyników i przygotowywanie raportów;
● przygotowywanie publikacji, prezentacji i wystąpień konferencyjnych
● archiwizacja dokumentacji związanej z projektem;
● udział w spotkaniach zespołu badawczego
● kształcenie członków zespołu
● prowadzenie działalności popularyzatorskiej

Adiunkt będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat) na okres 36 miesięcy ze środków projektu OPUS. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr hab. Zofia Wodniecka – Chlipalska; projekt będzie realizowany we współpracy z prof. Michele Diaz (Penn State University, USA) dr. hab.Marcinem Szwedem oraz dr. Jakubem Szewczykiem (UJ). Streszczenie projektu znajduje się tu:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/394127-pl.pdf

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 7 października 2019, 23:59
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni dostarczyć do 7 października 2019 roku następujące dokumenty:
1) podanie,
2) CV wraz z podaniem 3 kontaktów referencyjnych
3) list motywacyjny z uzasadnieniem chęci realizacji projektu badawczego w ramach ww. grantu
4) kwestionariusz osobowy,
5) odpis dyplomu doktorskiego (lub podpisane przez promotora oświadczenie o stanie zaawansowania pracy doktorskiej i planowanym terminie obrony. W tej sytuacji niezwłocznie po uzyskaniu stopnia należy dostarczyć dyplom doktorski.)
6) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron) oraz kopie max. dwóch najważniejszych publikacji.
[W przypadku braku publikacji należy dostarczyć egzemplarz pracy doktorskiej (w wersji PDF przesłanej mailem na adres zofia.wodniecka@uj.edu.pl)]
7) opinie minimum dwóch dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach do pracy naukowej w zespole
8) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
9) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
10) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
11) informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wyżej wymienione dokumenty należy:
1) złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:
dr hab. Zofia Wodniecka Instytutu Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
a także koniecznie
2) zeskanować i przesłać e-mailem (do 7 października 2019r.) na adres: zofia.wodniecka@uj.edu.pl

Preferowany termin rozpoczęcia pracy: jak najszybciej
Wszelkie pytania związane z projektem badawczym należy kierować pod adres: zofia.wodniecka@uj.edu.pl

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą̨ się osobiście lub w formie wideokonferencji poprzez Skype. O dokładnym miejscu i godzinie rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem
e-maila.

Termin rozpoczęcia konkursu: 09.08.2019 r .
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 07.10.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 30.10.2019 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan Wydziału Filozoficznego
prof. dr hab. Jarosław Górniak


Dodatkowe informacje:


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszym ogłoszeniu o pracę w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszym ogłoszeniu o pracę na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych
osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
5. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach usługi Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie zawartej umowy powierzenia
wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach
określonych w RODO.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: dso@uj.edu.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 27, pok. 122,
lub wycofać osobiście stawiając się w 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 27, pok. 122
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r.,
poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.


……………………………………………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis

Data dodania ogłoszenia: 2019-08-09 18:09:42

« wróć do ofert pracy