Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika WrocławskaWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta
Wymagania:

- udokumentowana aktywność naukowa (udział w konferencji naukowej, artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej lub ministerialnej),
- odbycie praktyki w laboratorium badawczym, związanej z charakteryzacją powłok cienkowarstwowych wytwarzanych metodami PVD,
- praktyczna umiejętność przygotowania podłoży do procesów nanoszenia powłok cienkowarstwowych metodami PVD,
- umiejętność wykonania badań właściwości powierzchni powłok cienkowarstwowych,
- znajomość metod badania właściwości elektrycznych i optycznych cienkich warstw tlenków metali,
- biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Opis zadań:

W ramach projektu Stypendysta będzie miał za zadanie, między innymi:
- przygotowywać podłoża do nanoszenia cienkich warstw
- wykonywać pomiary właściwości elektrycznych powłok cienkowarstwowych o różnym składzie materiałowym
- nanosić kontakty elektryczne różnego rodzaju za pomocą techniki PVD
- wykonywać badania współczynnika Seebecka
- wykonywać pomiary metodą spektroskopii impedancyjnej cienkich warstw
- wykonywać pomiary i analizy właściwości optycznych cienkich warstw mieszanin tlenków metali przejściowych
- brać udział w opracowaniu elektrycznego modelu zastępczego badanych struktur.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 września 2019, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Planowany termin zatrudnienia w formie stypendium: od 1.10.2019 do 31.03.2022. Kwota stypendium: 4000 PLN/miesiąc.

Dodatkowe informacje:

Warunki zgłoszenia:
- oświadczenie o spełnieniu wymogów konkursu,
- CV z informacją o dotychczasowych osiągnięciach kandydata (między innymi: wyróżnienia i nagrody, działalność w Kołach Naukowych, udział w konferencjach, stażach naukowych)
- lista publikacji,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (z tytułem KONKURS) na adres: jaroslaw.domaradzki@pwr.edu.pl.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach NCN przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-12 12:27:26

« wróć do ofert pracy