Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Pracownia Analiz Struktur SubkomórkowychPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

I. Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
1. Tytuł magistra w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnych.
2. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej.
3. Dobra znajomość języka angielskiego.
4. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność.
5. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie praktyczne w pracy z hodowlami komórek eukariotycznych i/lub drożdżami.

Opis zadań:

SŁOWA KLUCZOWE: związki niskocząsteczkowe, badanie procesów starzenia w komórkach eukariotycznych, drożdżach i myszach, ekspresja genów, procesy metaboliczne, apoptoza, stres oksydacyjny, aktywność mitochondriów, mikroskopia konfokalna, cytometria przepływowa
Rekrutacja dotyczy projektu OPUS 13 nr 2017/25/B/NZ7/02162 pt. „Właściwości przeciwstarzeniowe 4-Nfurfurylocytozyny w zróżnicowanych wiekowo komórkach eukariotycznych, drożdżach oraz mysim modelu starzenia”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Kierownik projektu: dr hab. Eliza Wyszko
Tematyka projektu: Celem tego projektu jest poznanie właściwości przeciwstarzeniowych 4-N-furfurylocytozyny (FC) w komórkach fibroblastów w wyznaczonych przez nas trzech przedziałach wiekowych (młode, dojrzałe, stare), w modelowym organizmie starzenia jakim są drożdże pączkujące Sacharomyces serevisae oraz w mysim modelu starzenia (C57BL/6). Spodziewamy się wyjaśnić antyoksydacyjny mechanizm działania nowego związku niskocząsteczkowego 4-N-furfurylocytozyny, nie tylko na poziomie komórek eukariotycznych, ale także w organizmie myszy, uwzględniając dystrybucję związku, jego ewentualną toksyczność, ale także przeciwstarzeniowe działanie badane na kilku poziomach organizacji (komórkowym, tkankowym i organizmu). Zdefiniowane na odpowiednio licznej grupie myszy właściwości FC umożliwi w przyszłości zastosowanie tego związku jako leku o właściwościach antyoksydacyjnych. Wysoki potencjał antyoksydacyjny FC umożliwi w przyszłości wykorzystanie tego związku do stworzenia terapii chroniącej przed niekorzystnym działaniem ROS na starzejące się organizmy jak np. rozwojowi sarkopenii oraz opóźnieniu objawów chorób neurodegeneracyjnych.
Oferujemy:
- Pracę w interdyscyplinarnym i rozwojowym zespole badawczym w jednym z wiodących ośrodków naukowych w Polsce
- Szansę rozwijania umiejętności i zdobycia doświadczenia z szerokiego zakresu biologii molekularnej
- Możliwość udziału w wyjazdach konferencyjnych oraz stażach badawczych
- Wsparcie merytoryczne i przyjazne środowisko pracy
- Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i umiejętności

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 23 września 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

II. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1. Podanie do Dyrektora ICHB PAN, wraz z oświadczeniem o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu z siedzibą przy ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji, w tym – w przypadku wyboru mojej kandydatury – do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych (klauzula informacyjna).
Uwaga: zgłoszenia bez tej zgody nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.
2. CV i list motywacyjny.
3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra. 4. Dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
III. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres applications@ibch.poznan.pl z tematem „Konkurs na stanowisko doktoranta nr 23/2019” w formie załącznika w formacie PDF. Jeśli wysyłka drogą elektroniczną jest niemożliwa, akceptowane są też zgłoszenia przesłane na adres Sekretariatu Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko doktoranta nr 23/2019”. Proszę nie przysyłać oryginałów dokumentów.
IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu 23 września 2019 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia).
V. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
VI. Warunkiem przyjęcia kandydata na Studium Doktoranckie ICHB PAN jest zdanie egzaminu wstępnego.
VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 25 września 2019 r. (planowany termin rozpoczęcia pracy: koniec września 2019 r.)
VIII. Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 2 500 zł/miesiąc wypłacane do końca trwania projektu (kwiecień 2021 r.). Pozostały okres, tj. łącznie do 4 lat, będzie sfinansowany zgodnie z regulaminem wewnętrznym ICHB PAN.
Dodatkowych informacji może udzielić kierownik projektu: dr hab. Eliza Wyszko, prof. ICHB PAN e-mail: wyszkoe@ibch.com

Dodatkowe informacje:

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ibch.poznan.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie

Data dodania ogłoszenia: 2019-09-12 14:39:53

« wróć do ofert pracy