Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: ADIUNKT (POST_DOC) – OTWARCIE KONKURSU 4.02.2020
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami).
Od kandydatów wymagamy, udokumentowanych publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, kompetencji w prowadzeniu badań w zakresie teorii struktury jądra atomowego. Wyłoniony kandydat będzie pracował nad realizacją projektu zatytułowanego „Mechanizmy i konsekwencje naruszenia symetrii izospinowej w jądrach atomowych w zaawansowanych modelach inspirowanych metodą jądrowego funkcjonału gęstości”. Do realizacji projektu wymagana jest umiejętność programowania.
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu OPUS 16. Finasowanie obejmuje wynagrodzenie oraz środki finansowe na wyjazdy konferencyjne i naukowe. Zatrudniona osoba musi spełniać łącznie następujące warunki wymagane przez NCN:
 w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie można pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
 w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy;
 w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie jądrowej fizyki teoretycznej uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.


Badania będą prowadzone w dyscyplinie nauki fizyczne

Opis zadań:

Od kandydata oczekujemy aktywności w pracy badawczej w ramach podstawowych zadań badawczych projektu, które obejmują rozwój metod wielociałowych inspirowanych metodą jądrowego funkcjonału gęstości, badanie jądrowej energii symetrii i przemian słabych w materii.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 kwietnia 2020, 16:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na okres 24 miesięcy. Preferowany początek zatrudnienia to 1 października 2020.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć drogą elektroniczną na adres satula@fuw.edu.pl następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie. W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). W przypadku aplikacji drogą e-mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html). W przypadku aplikacji drogą e-mailową podanie w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
4. Życiorys.
5. Informację o dotychczasowej działalności naukowej.
6. Spis publikacji indeksowanych w bazie Web of Science z podaniem liczby cytowań wg. tej bazy ze wskazaniem dwóch osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
7. Dyplom doktora.
8. Opinie co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych. Opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio pod wskazany wyżej adres poczty elektronicznej.

Przy realizacji zatrudnienia wybrany w ramach konkursu kandydat ma obowiązek złożyć oryginały dokumentów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 czerwca 2020. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail).

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

..................................... ..............................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


Data dodania ogłoszenia: 2020-01-31 09:05:01

« wróć do ofert pracy