Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Biologii, Uniwersytet WarszawskiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: typu post-doc
Wymagania:

Od kandydata wymagane są:
1. stopień naukowy doktora w zakresie: biologii, biotechnologii, biochemii, biofizyki bądź pokrewne, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych);
2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych;
3. plan dalszej działalności badawczej;
4. duża samodzielność naukowa oraz bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym;
5. pożądane doświadczenie w pracy z: i) technikami biologii molekularnej, ii) technikami badania lekowrażliwości; iii) biofilmami bakteryjnymi; (iv) mikrokosmosami i czystymi kulturami bakterii
6. pożądane doświadczenie w zdobywaniu środków na badania;
7. pożądany staż zagraniczny lub widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym, np. uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych, współpraca z partnerami zagranicznymi dokumentowana wspólnymi publikacjami;
8. przed rozmową kwalifikacyjną kandydaci powinni zapoznać się z problematyką badawczą jednostki do której aplikują.

Opis zadań:

Realizacja wszystkich badań eksperymentalnych wchodzących w zakres planowanych zadań badawczych w projekcie pt.: ANTIVERSA - Bioróżnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie oporności na antybiotyki w środowisku. Współpraca z innymi współpracownikami (doktoranci, studenci, technik), zwłaszcza we wszystkich zadaniach badawczych, a także w analizie wyników i przygotowaniu raportów wyników z realizacji poszczególnych zadań badawczych. Przygotowanie materiałów konferencyjnych i manuskryptów publikacji z uzyskanych wyników.

The realization of all experimental research coming within the scope of the planned research tasks of the project: ANTIVERSA - Biodiversity as an ecological barier for the spread of clinically relevant antibiotic resistance in the environment. Cooperation with the other coworkers (PhD students, students, technician) in all research tasks, especially, as well as the analysis of the results and the preparation of the results reports from realization of individual research tasks. Preparation of conference materials and a publication manuscripts from the results obtained.

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – NZ
Termin składania ofert: 31 marca 2020, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: do dwóch lat
Kategoria zatrudnienia: adiunkt (postdoc)
Wymiar czasu pracy: 100%
Lokalizacja: Warszawa, Poland
Wynagrodzenie: 10 000 PLN miesięcznie (brutto, brutto )

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:
1. podanie skierowane do J.M. Rektora UW zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.);
2. kopię dyplomu doktora i krótką informację o pracy doktorskiej (maks. 1 strona A4);
3. kwestionariusz osobowy – dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania ze strony UW);
4. 3 fotografie;
5. CV zawierające informacje o dotychczasowej pracy badawczej i osiągnięciach naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody, odbyte staże naukowe, certyfikaty językowe, działalność organizacyjna, dydaktyczna, udział w szkoleniach i konferencjach);
6. spis publikacji;
7. list referencyjny zawierający dane kontaktowe pracownika naukowego (np. promotora, opiekuna naukowego, naukowca zagranicznego) gotowego udzielić dodatkowych informacji;
8. list motywacyjny.
(pkt. 5-8 w wersji elektronicznej na adres: dziekanat@biol.uw.edu.pl i magdapop@biol.uw.edu.pl)
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Ilji Miecznikowa 1 pok. 104 A) w terminie do 20 kwiecień 2020r. do godziny 10:00.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 30 maja 2020 r.

Data dodania ogłoszenia: 2020-02-21 16:49:26

« wróć do ofert pracy