Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk HistorycznychToruń, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant(ka)-stypendysta(tka)
Wymagania:

1. Ukończenie studiów drugiego stopnia i posiadanie dyplomu magistra lub równoważnego ukończenia studiów wyższych w zakresie archeologii, geologii, geografii lub dyscypliny pokrewnej.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta / doktorantka-stypendystka w ramach projektu NCN, jest równoczesne złożenie wniosku o przyjęcie na Studia Doktoranckie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych - Academia Artium Humaniorum. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie statusu studenta studiów doktoranckich w w/w Szkole (informacje o rekrutacji w ramach projektu NCN nr 2018/30/E/HS3/00567, dostępne są w sekretariacie Szkoły Doktorskiej NHTiA-AAH: e-mail: damur@umk.pl, tel.: +48 56 611 23 99).
3. Chęć prowadzenia obszernych prac terenowych na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
4. Znajomość metod geologicznych, takich jak: kartowanie geologiczne, rozpoznawanie skał, mikroskopia skał lub minerałów; ponadto podstawowa znajomość budowy geologicznej obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
5. Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy.
6. Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania wniosków.
7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na aktywne uczestnictwo w pracach i prezentacji wyników na konferencjach międzynarodowych.
8. Profesjonalizm w podejściu do obowiązków: solidność, pracowitość, terminowość.

Opis zadań:

1. Czynny udział w realizacji projektu NCN (nr 2018/30/E/HS3/00567) w zakresie:
- przyswajania wiedzy literaturowej,
- prac terenowych (m.in. kartowanie złóż krzemienia na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, dokumentowanie odsłonięć skał krzemienionośnych, pobieranie próbek krzemieni z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz z Gór Świętokrzyskich, uczestnictwo w przygotowaniu mapy złóż krzemienia czekoladowego, a także uczestnictwo w wykopaliskach na stanowisku prehistorycznej kopalni krzemienia w Porębie Dzierżnej 24),
- prac laboratoryjnych (przygotowanie próbek krzemienia do analiz petrograficznych oraz geochemicznych; samodzielne prowadzenie analiz petrograficznych, w tym mikroskopowych; badania porównawcze z próbami krzemienia czekoladowego ze znanych i dobrze rozpoznanych pod tym kątem wychodni z rejonu Gór Świętokrzyskich; analiza i interpretacja wyników analiz; opracowanie charakterystyki petrograficzno-geochemicznej krzemienia czekoladowego z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; analizy petrograficzno-geochemiczne wybranych artefaktów z krzemienia czekoladowego ze stanowisk w kraju i za granicą oraz weryfikacja pochodzenia surowca).
2. Przygotowanie wyników badań do prezentacji i publikacji w formie artykułów naukowych, wystąpień konferencyjnych, okresowych sprawozdań.
3. Uczestniczenie w niezbędnych szkoleniach podwyższających kwalifikacje.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 19 marca 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1. udział w interdyscyplinarnym projekcie badawczym NCN pt. „Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja” nr 2018/30/E/HS3/00567, jako wykonawca na stanowisku doktoranta-stypendysty/doktorantki-stypendystki;
2. kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych - Academia Artium Humaniorum na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w jednym z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Proponowana tematyka studiów: „Krzemień czekoladowy z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jako pradziejowy surowiec gospodarczy. Geoarcheologiczne badania nad rozprzestrzenieniem złóż, sposobami identyfikacji i określaniem proweniencji”.
3. stypendium naukowe przyznane w ramach projektu NCN przez cały okres studiów w Szkole Doktorskiej, w wysokości: 2779,4 PLN na miesiąc przez pierwsze dwa lata (I i II rok) oraz 4281,77 PLN na miesiąc przez dwa kolejne lata (III i IV rok);
4. wyjazdy na badania terenowe, wizyty badawcze, szkolenia oraz międzynarodowe konferencje naukowe;
5. miejsce do pracy gabinetowej w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu, dostęp do niezbędnej aparatury analitycznej i/lub wyjazdy do laboratoriów analitycznych;
6. unikalna możliwość uzyskania doświadczenia w geoarcheologii;
7. wyniki badań uzyskane w ramach prac w projekcie NCN, będą mogły zostać wykorzystane jako podstawa uzyskania stopnia naukowego doktora pod kierunkiem dr Magdaleny Sudoł-Procyk oraz dr. hab. Macieja Krajcarza, prof. ING PAN.

Dodatkowe informacje:

Krótki opis projektu:
Z terenu Polski znanych jest wiele odmian skał krzemionkowych, jednak odmianą wyróżniającą się pod kątem walorów technicznych jak i wizualnych jest z pewnością krzemień czekoladowy. Odgrywał on niezwykle dużą rolę jako doskonały surowiec do produkcji narzędzi we wszystkich okresach epoki kamienia.
Najbardziej znana i przebadana pod tym kątem jest strefa północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Przez wiele lat obszar ten był uważany za jedyny region, w którym występuje wspomniany krzemień. W ostatniej dekadzie zespół kierowany przez geologa dr hab. M. Krajcarza oraz archeologa dr Magdalenę Sudoł-Procyk odkrył złoża krzemienia czekoladowego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W obrębie wychodni znajdują się pradziejowe kopalnie krzemienia, a w jej bliskiej okolicy pracownie związane ze wstępną obróbką surowca. Te odkrycia wpłynęły na konieczność dalszych, bardziej szczegółowych i kompleksowych badań, w celu weryfikacji zagadnień związanych z lokalizacją złóż, wydobyciem, użytkowaniem i dystrybucją tego surowca w przeszłości.
Niniejszy projekt zakłada wieloaspektowe badania geoarcheologiczne, związane z rozpoznaniem wychodni krzemienia czekoladowego na obszarze całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, opracowania sposobów rozróżniania tego surowca od krzemienia czekoladowego z Gór Świętokrzyskich, oraz wdrożenia tych metod do rozpoznania składu surowcowego zabytków ze stanowisk archeologicznych.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyznanie stypendium naukowego NCN, wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji wszystkich warunków ogłoszonego konkursu;
2. wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych - Academia Artium Humaniorum na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany;
3. życiorys zawodowy (CV) zawierający między innymi: informacje o ukończonych studiach i uzyskanych tytułach zawodowych, listę dotychczasowych publikacji naukowych lub popularno-naukowych wraz z krótkim streszczeniem i opisem swojej roli; listę konferencji, warsztatów, szkoleń, w których aplikant uczestniczył, wraz z opisem swojej roli; listę nagród, wyróżnień, stypendiów przyznanych aplikantowi;
4. list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, krótkie streszczenie pracy magisterskiej, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (np. zaangażowanie w projekty badawcze wraz z opisem swojej roli) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy w projekcie i studiów doktoranckich;
5. skan odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia bądź zaświadczenie o ich ukończeniu;
6. pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej sporządzoną przez opiekuna pracy magisterskiej, a w przypadku uzasadnionego braku takiej możliwości przedłożenie takiej opinii przygotowanej przez innego nauczyciela akademickiego;
7. dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, w szczególności językowe, oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne, w tym kopie ewentualnych publikacji;
8. skan lub oryginał podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: 25.03.2021 r.
Planowana data rozpoczęcia studiów: 01.04.2021 r.
Zgłoszenia oraz wszelkie pytania należy kierować na adres: sudol@umk.pl

Prosimy o przesyłanie dokumentów z tematem wiadomości „doktorant/stypendysta – Chocolate flint”. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (możliwa rozmowa on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową do 21 marca 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz do odrzucenia wszystkich zgłoszonych kandydatur, jeśli komisja oceniająca uzna, że nie spełniają kryteriów.

Oryginały skanowanych dokumentów muszą być dostarczone najpóźniej przy podpisywaniu umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny uczestniku konkursu,
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11 (Uczelnia).
2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, wybranie stypendysty w ramach projektu NCN i zawarcie umowy stypendialnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w prawnie uzasadnionych interesach jakimi są:
- sprawna organizacja konkursu,
- rozstrzygnięcie konkursu,
- możliwość nawiązania kontaktu z uczestnikami konkursu.
4. Gdy wyrazisz nam na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celach publikacji informacji o laureatach wraz z ujawnieniem wizerunku. Pamiętaj, że w sytuacji wyrażenia zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, ale bez wpływu na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń
w związku z organizacją konkursu, ale nie dłużej niż przez rok od daty rozdania nagród.
6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i ponad to nie rodzi innych skutków.
9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
11. Jeżeli chcesz skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację Twoich praw korzystaj, proszę, z adresu mailowego: IOD@umk.pl lub pisz na adres: UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż̇ podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

data, podpis

Data dodania ogłoszenia: 2021-02-05 10:50:53

« wróć do ofert pracy