Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejToruń, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta
Wymagania:

- posiada tytuł zawodowy magistra z zakresu geografii lub geologii;
- posiada status doktoranta (studia III stopnia);
- ma predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz poziom wiedzy, który pozwala zakładać, że jest w stanie realizować przewidziane w grancie zadania badawcze;
- znajomość zagadnień sedymentologii osadów lodowcowych i wodnolodowcowych, geomorfologii glacjalnej i fluwialnej;
- znajomość i doświadczenie w zakresie datowania osadów metodą OSL
- znajomość metod analiz rzeźby terenu z zastosowaniem narzędzi GIS i danych LIDAR;
- doświadczenie w realizacji badań naukowych w zespołach badawczych;
- umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

W ramach stypendium naukowego będą realizowane zadania badawcze przewidziane w projekcie grantu NCN "Dowody geomorfologiczne i implikacje paleogeograficzne katastrofalnych powodzi i szarży lodowcowych południowego sektora lądolodu skandynawskiego w późnym vistulianie (MEASSIS)".
W szczególności do zadań osoby pobierającej stypendium będzie należało:
- realizacja badań geomorfologicznych i analiz geomorfometrii form lodowcowych z zastosowaniem metod GIS;
- rozpoznania form i osadów glacigenicznych związanych z przepływem wód roztopowych w warunkach subglacjalnych oraz na przedpolu lądolodu;
- udział w realizacji projektu NCN (MEASSIS), w tym: przeprowadzenie badań terenowych i laboratoryjnych, opracowanie bazy danych morfometrii i budowy geologicznej form wodnolodowcowych i lodowcowych; opracowanie bazy danych geologicznych z zastosowaniem oprogramowania RockWorks; udział w organizacji warsztatów w ramach projektu, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji naukowo-badawczej, udział w przygotowywaniu sprawozdań i raportów;
- prezentowanie wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
- udział w przygotowywaniu publikacji anglojęzycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 21 maja 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- planowana data rozpoczęcia: 1 czerwca 2021 r.;
- stypendium wypłacane z grantu NCN;
Oferujemy:
- pracę w interdyscyplinarnym i rozwojowym zespole badawczym;
- finansowanie realizacji badań (w tym terenowych i laboratoryjnych) ze środków przewidzianych na te badania w ramach grantu NCN;
- szansę rozwijania umiejętności i zdobycia doświadczenia z zakresu geologii czwartorzędu i geomorfologii m.in. w ramach realizacji badań nad rozpoznaniem skutków katastrofalnych powodzi lodowcowych w Polsce;
- wsparcie merytoryczne i przyjazne środowisko pracy.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- życiorys naukowy;
- list motywacyjny;
- odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (lub równoważnych), lub poświadczonej przez UMK kserokopii takiego odpisu;
- dokument potwierdzający status doktoranta (studia III stopnia).

Zgłoszenia oraz dokumentację należy przesyłać w terminie do 21.05.2021 r. do godz. 23:59
do dr hab. Piotra Weckwerth, prof. UMK, pocztą tradycyjną (dr hab. Piotr Weckwerth, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, z dopiskiem "MEASSIS") lub mailowo (pweck@umk.pl z tytułem "MEASSIS")

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani e-mailem.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maj 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dr hab. Piotra Weckwerth, prof. UMK, e-mail: pweck@umk.pl

Data dodania ogłoszenia: 2021-04-26 11:36:07

« wróć do ofert pracy