To jest wersja archiwalna z dnia 07.01.2011, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Modyfikacja powiązanych aktów prawnych

Praca: Konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617), Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym;
 4. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 5. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

Zgłoszenie kandydata zawiera:

 1. koncepcję funkcjonowania Centrum opracowaną w formie pisemnej lub w formie multimedialnej na elektronicznym nośniku danych;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej,
  2. wykształcenie, w tym posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
  3. ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji kandydata do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami;
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zgłoszenia (z dopiskiem „Dyrektor NCN - Konkurs”) należy przesyłać w terminie do dnia 7 lutego 2011 r. (decyduje data wpływu do siedziby NCN) na adres:

„Narodowe Centrum Nauki
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków”

lub składać osobiście na adres:

Dział Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków
ul. Straszewskiego 27,
I piętro pok. 123
w godz. od 10.00 do 14.00

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wszelkie informacje o konkursie, w tym:

 • wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia,
 • materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl oraz pod adresem e-mail: biuro@ncn.gov.pl

Powiązane akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 07.01.2011