To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2014, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń

Praca: Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.), Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 • ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów i testów umiejętności zarządzania dużymi zespołami pracowników;
 • ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:
Kandydatem na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki może być osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym;
 • posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  • przebieg pracy zawodowej,
  • wykształcenie, w tym posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
  • ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji kandydata do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
 • o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zgłoszenia (z dopiskiem „ Zastępca Dyrektora NCN – Konkurs”) należy przesyłać w terminie do dnia 7 lipca 2014 r. (decyduje data wpływu do siedziby NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

lub składać osobiście na adres

Narodowe Centrum Nauki, Kraków ul. Królewska 57,
I piętro, dziennik podawczy
w godz. od 8.30 do 15.30.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wszelkie informacje o konkursie, w tym:

 • materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki,
 • kryteria oceny kandydatów przez komisję konkursową (według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 1585)

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl oraz pod adresem e-mail: biuro@ncn.gov.pl

Po rozstrzygnięciu konkursu, złożone dokumenty aplikacyjne można będzie odbierać
w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników, w siedzibie Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, Kraków. Po tym terminie, dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 06.06.2014