Praca: KONKURS NA STANOWISKO KOORDYNATORA DYSCYPLIN W NARODOWYM CENTRUM NAUKI Nr ref. UP/ZKD/11/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk ścisłych i technicznych.

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Liczba stanowisk pracy: 1

Termin rozpoczęcia pracy: od 1 maja 2018 r.

Miejsce pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Do głównych zadań Koordynatora Dyscyplin należy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach;
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach;
 • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym;
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
 • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie jednej z dziedzin nauk: o Ziemi, technicznych, matematycznych, chemicznych lub fizycznych;
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy;
 • umiejętność współdziałania i komunikatywność.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • wykaz osiągnięć naukowych.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających udział w projektach badawczych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Termin składania dokumentów:

Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs”, należy przesłać do 19 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN), na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

lub złożyć osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Nauki.

Informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP.

Inne informacje:

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane i po zakończeniu postępowania konkursowego ulegną zniszczeniu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP do 30 kwietnia 2018 r. oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91.

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 19.02.2018